.5M children go blind in RP every year

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age….” (Matthew 28:18-20, the Holy Bible).  

                                                      -ooo-

Did you know that, .5M CHILDREN GO BLIND IN RP EVERY YEAR: in the Philippines, around 500,000 babies go blind every year? This figure means that one Filipino child goes blind every minute! Then, 90% of our blind children do not go to school, and that 50% of blind Filipino children die in two years time.

But this is not all there is to it, according to Dr. Benita M. Soltura, one of the implementors of the “Vision 20-20 Program” of the International Agency for Prevention of Blindness, which is an entity composed of many agencies dealing with blindness led by the World Health Organization or WHO.

-ooo-

In a lecture given to the different presidents of the Rotary Clubs comprising District 3810 of Rotary International (covering Manila, Pasay City, Cavite and Occidental Mindoro) last Monday, September 5, 2011, Soltura also disclosed that there are now 1.4 million blind children below the age of 15 in the Philippines.

She also showed statistics proving that the poorer a group of people are, there is a significantly higher risk of death among those who are blind. It is also an established fact, Soltura also told the Rotarians led by District 3810 Gov. Ernie Choa and Past District Gov. Lybne Abanilla, that 82 percent of Filipinos who are blind are 50 years and above.

-ooo-

This is the reason why the government, in 2004, issued Administrative Order 179, Series of 2004, Soltura said. The order, which established the “National Prevention of Blindness Program” was meant to find immediate and long-term solutions to visual impairments afflicting Filipinos.

Under the program, the government aimed to increase cataract surgical rate from 730 to 2,500 by 2010, reduce visual impairment due to refractive errors  by 10% by 2010, and to reduce the overall incidence of blindness in the country. The program is now being subjected to an assessment process.

-ooo-

One important aspect of the program is its focus on child blindness, Soltura said, explaining that statistics gathered by the “Vision 20-20 Program” show that 57 percent of child blindness is unavoidable, 28 percent is preventable, while 15 % is treatable.

“We have put up the `Sight For A Child’ project, where teachers of Grades 1 and 2 pupils are trained to do refraction or vision checking, to find out if help is needed by the children,” Soltura said.

She said that most often, children who do not perform well in academics are not really poor learners but are merely prevented from studying well because of vision impairment. Once it is established that a child is suffering from vision problems, the problems are corrected, and, almost instantly, academic performance gets better.


---

.5M bata nabubulag sa Pilipinas taun-taon

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay Niya ang kanyang bugtong na anak, upang sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay di mapapahamak kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan…” (Juan 3:16, Bibliya)

-000-

.5M BATANG PINOY NABUBULAG TAON-TAON: Alam ba ninyo na sa Pilipinas, halos 500,000 mga kabataang Pilipino ay nabubulag taon-taon?  Ang bilang na ito ay nagpapakita na isang batang Pinoy ay nabubulag kada 1 minuto!  Tapos, 90% ng mga bulag na bata ang di nag-aaral, at 50% sa mga bulag na kabataang Pinoy ang namamatay sa loob ng dalawang taon.

Pero mayroon pang mas masamang balita dito, ayon kay Dr. Benita M. Soltura, isa sa mga nagpapatupad ng “Vision 20-20 Program” ng International Agency for Prevention of Blindness, isang samahan ng mga iba’t ibang ahensya na lumalaban sa pagkabulag sa pangunguna ng World Health Organization, o WHO.

-000-

1.4M ANG BULAG NA BATA SA RP: Sa isang talakayan kasama ang mga pangulo ng mga Rotary Clubs na bumubuo ng District 3810 ng Rotary International “na nakakasakop sa Manila, Pasay City, Cavite at Occidental Mindoro” noong lunes, Setyembre 5, 2011, ipinahayag din ni Soltura na meron ng 1.4 milyong kabataan Pilipino na ang edad ay 15 anyos pababa ang bulag na sa ngayon.

Nagpakita din siya ng datos na nagpapatunay ng mga mahihirap na tao ay mas tinatamaan ng pagkabulag kaysa sa mga mayayaman.  Sinabi din ni Soltura sa mga Rotarians, sa pangunguna ni District Gov. Ernesto Choa at Past District Gov. Lyne Abanilla, na 80% ng mga Pilipino na bulag ay may edad na 50 anyos pataas.

-000-

“NATIONAL PREVENTION OF BLINDNESS PROGRAM”: Ito ang dahilan kung bakit ang pamahalaan, noong 2004, ay naglabas ng Administrative Order 179, Series 2004, dagdag pa ni Soltura.  Ang kautusang ito nagtatag ng “National Prevention of Blindness Program”, upang hanapan ng solusyon ang problema ng pagkabulag sa bansa.  Itong programang ito ay tinutuos na sa ngayon.

Sa ilalim ng nasabing programa, layunin ng gobyerno na dumami ang mga inooperahan sa katarata mula 730 tungo sa 2500 sa taong 2010, pababain ang kaso ng mga nabubulag dahil sa maling salamin sa mata, at ibaba ang pangkalahatang bilang ng mga nagkakaproblema sa paningin.

-000-

“SIGHT FOR A CHILD PROGRAM”: Sa isang mahalagang aspeto ng programang ito, ayon kay Soltura, ay ang pagbibigay diin sa kalutasan sa “child blindness” o pagkabulag ng kabataan.  Batay sa estatistika na nakalap ng “Vision 20-20 Program”, 57% ng pagkabulag ng mga bata ay di maiiwasan, 28% ay pwedeng pigilan, at 15% ay pwedeng gamutin.

“Itinatag naming ang ‘Sight for a Child’ Project, kung saan ang mga guro ng mga estudyanteng nasa grades 1 at 2, ay tinuturuan upang matuto silang mag-eksamin ng mga mata ng mga bata upang makita kung may problema sila sa paningin,” paliwanag din ni Soltura.
Sinabi niya na kadalasan ang mga batang itinuturing na mahihina ay hindi talaga mahina kung di ay may problema sa paningin.  Kung nabibigyan  na ng solusyon ang problema sa paningin, nasa mahusay na pag-aaral ng mga bata.