Bigger scandal in land row

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Jesus replied, `Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them’… (John 14:23, the Holy Bible).

-ooo-

ROTARIANS TO HELP FIGHT CHILD BLINDNESS: Rotarians from District 3810 of Rotary International (RI) will help in implementing the “Sight For A Child” Program by selecting public schools in their respective areas of jurisdiction where teachers handling Grades 1 and 2 students will be trained to assist youngsters with visual impairment.

Past District Gov. Lyne Abanilla, vice president for classified advertising of the Manila Bulletin and the current chairman of RI’s Public Imaging Group for the South Pacific, said choosing the public schools whose teachers are to be trained is the first step in saving children from blindness, pursuant to a presentation made by Dr. Benita Soltura, an implementor of the “Vision 20-20” program of the International Agency for the Prevention of Blindness.

The “Sight For A Child” Program was officially adopted last Monday, September 5, 2011, as a project of District 3810, led by District Gov. Ernesto Y. Choa and the presidents of the different clubs comprising the district and coming from Manila, Pasay City, Cavite and Occidental Mindoro.

-ooo-

THE BIGGER SCANDAL IN THE QC LAND DISPUTE: Perhaps, the on-going confrontation between Wilfrido S. Torres and residents, occupants and individuals having their own land titles over a vast tract of land north of Quezon City is providential---once again, it highlights the consistent inability of the government to resolve conflicting ownership claims in the city, precipitated by the burning of the Quezon City Hall in 1988.

At the rate things are going, it would not be long before a “shooting war” is going to erupt, participated in by policemen from the Special Weapons and Tactics team of the Philippine National Police and private security guards, and, unless someone big enough will intervene, this war is going to cost the lives of many.

The real question here is this: what is taking the government so long to resolve the land disputes in Quezon City? Is someone deliberately acting to prevent a resolution of the dispute so that the corrupt can profit from the dispute? Or, is the government simply without any capacity to resolve this conflict?

The bigger scandal here is this: the National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources has a record that the land in dispute, and other vast tracts of land in Quezon City, is owned until now by the government because they are parts of the so-called “unclassified public forest”. Why is the government not running after what it owns?

-ooo-

HOW ARE WE TO RAISE OUR CHILDREN? Teaching the child in the way that he should go is often a tricky work, unless we are sure about what to teach him. So the question is, what should we teach our children while they are still young to make them useful members of society when they grow up?

Ephesians 6:4 of the Bible says we must bring them up in the training and instruction of the Lord. On the other hand, Deuteronomy 6:5-11 tells us that we must teach our children to love God with all their hearts, with all their minds and with all their strength. Are we doing this?

----


Mas malaking eskandalo sa away sa lupaINSPIRASYON SA BUHAY: “… Sumagot si Jesus, `Sinumang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking mga utos. Mamahalin sila ng aking Ama, at kami ay tutungo at makikipamayan sa kanila’…” (Juan 14:23, Bibliya).

-ooo-

MGA ROTARIANS TUTULONG SA KAMPANYA LABAN SA PAGKABULAG NG MGA BATA: Ang mga Rotarians mula sa District 3810 ng Rotary International (RI) ay tutulong upang maipatupad ang “Sight For A Child” Program, sa pamamagitan ng pagpili nila ng mga pampublikong paaralan sa kani-kanilang mga lugar upang maturuan ang mga guro ng mga batang nasa Grades 1 at 2 na tumulong sa mga mag-aaral na may depekto sa mata.

Ayon kay Past District Gov. Lyne Abanilla, bise presidente ng Manila Bulletin at chairman ng RI Public Imaging Group para sa South Pacific, ang pagpili ng mga pampublikong paaralan na ang mga gurong tuturuan ay siyang unang hakbang sa paglaban sa pagkabulag ng mga kabataan, ayon na rin sa presentasyong ginawa ni Dr. Benita Soltura, isa sa mga nagpapatupad ng “Vision 20-20” program ng International Agency for the Prevention of Blindness.

Noong Lunes, Septyembre 5, 2011, pormal na ginawang proyekto ang “Sight For A Child” Program ng District 3810, sa pangunguna ng kanyang District Gov. Ernesto Y. Choa at ng mga pangulo ng iba’t ibang mga Rotary Clubs sa District 3810 na ang nasasakupan ay Manila, Pasay City, Cavite at Occidental Mindoro.

-ooo-

MAS MALAKING ESKANDALO SA QC LAND ROW: Marahil, hulog ng langit ang nagaganap na gulo sa pagitan ni Wilfredo S. Torres at ng mga residente at mga taong may titulo sa isang malaking parsela ng lupa sa hilaga ng Quezon City---minsan pa, muling naitatampok ng gulong ito ang patuloy na kawalang-kakayahan ng gobyernong lutasin ang problema sa lupa sa lungsod, na nag-ugat sa pagkakasunog ng Quezon City Hall noong 1988, kasama ang iba’t ibang titulo.

Sa takbo ng mga pangyayari, hindi magtatagal ay magkakaroon ng putukan dahil sa gusot na ito, sangkot ang mga pulis mula sa Special Weapons and Tactics ng Philippine National Police at ng mga pribadong security guards, at, puwera na lamang kung mayroong matindi-tinding makikialam, ang putukang ito ay kikitil ng buhay ng marami.

Ang tanong dito ay ito: bakit natatagalan ang gobyerno sa paglutas sa problemang ito ng mga lupa sa Quezon City? Mayroon bang kumikilos upang huwag ngang malutas ang gusot na ito upang ang mga tiwali ay magkaroon ng pakinabang? O, talagang wala lamang kakayahan na ang gobyerno sa isyu?

Pero ang mas malaking eskandalo dito ay ito: may katibayan ang National Mapping and Resource Information Authority ng Department of Environment and Natural Resources na magpapatunay na ang lupang pinag-aawayan sa ngayon, at iba pang mga lupa sa Quezon City, ay pagmamay-ari pa din ng gobyerno dahil mga “unclassified public forest” ang mga ito. Bakit kaya hindi naghahabol ang mga autoridad?

-ooo-

ANO BA ANG ITUTURO NATIN SA MGA BATA? Medyo mahirap na gawain ang pagtuturo sa mga bata sa daang dapat nilang tahakin, lalo na kung hindi natin alam kung ano ang ituturo natin. Kaya ang tanong: ano ba ang dapat nating ituro sa mga bata habang mga bata pa sila upang maging maayos na bahagi sila ng lipunan paglaki nila?

Ayon sa Efeso 6:4 ng Bibliya, kailangang turuan natin ang mga bata sa aral ng Panginoon. Sa kabilang dako, ayon naman sa Deuteronomio 6:5-11, kailangang turuan natin ang ating mga anak na mahalin nila ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas. Ginagawa ba natin ito?