Yes, it is Gen. Bartolome, after all!

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Teach me to do your will, for you are my God; may your good Spirit lead me on level ground…” (Psalm 143:10, the Holy Bible). 

-ooo-

IT’S GEN. BARTOLOME, AS I TOLD YOU IT WILL BE: And so, once again, may I congratulate Gen. Nicanor Bartolome for his appointment as the director general of the Philippine National Police (PNP), starting Friday, September 9, 2011, to replace the retiring Gen. Raul Bacalzo. 

I am thankful to God, in the name of Jesus, that Malacanang finally confirmed Bartolome’s appointment, which we announced in this column almost a month ago yet. There were some readers of ours who expressed reservations about our announcement that President Aquino at that time has already chosen Bartolome to head the PNP, saying I will be rebuffed if Bartolome was not finally chosen.

Well, it is now res ipsa loquitor---the thing speaks for itself, and we are thankful that the information given to us about Bartolome’s choice even before it was officially confirmed proved to be correct, as our sources from Malacanang and from PNP are really impeccable.

-ooo-

JUDGES AND JUSTICES MUST BE GIVEN COURSES ON SPIRITUALITY: Can the Bible for Christian judges and justices, or the Koran for Muslim magistrates, be part of the curriculum being taught to people in the judiciary by the Philippine Judicial Academy (PJA) to instill spirituality among them?

Yes, former Supreme Court Justice Justo P. Torres Jr. said Thursday, September 8, 2011, when he guested at the regular meeting of the Rotary Club of Intramuros, saying that the PJA is trying its best to instill righteousness and high morality among members of the judiciary in its various trainings and seminars mandated by law to be given to judges and justices.

Torres was actually answering a question of mine during the open forum that followed his speech. I asked that question because the lawyers from the Rotary Club of Intramuros---particularly the feisty woman-lawyer Lyn Fetesio---brought to Torres’ attention cases where judges, she said, openly disregard basic tenets of justice and fairness.

-ooo-

BIBLICAL WISDOM ON TRUTH AND JUSTICE: For the additional information of our judges and justices, here are nuggets of Biblical wisdom about truth and justice in the courts, found in Amos 5:7, 10, 12 and 15: “There are those who turn justice into bitterness and cast righteousness to the ground… 

“There are those who hate the one who upholds justice in court and detest the one who tells the truth… There are those who oppress the innocent and take bribes and deprive the poor of justice in the courts... 

“Hate evil, love good; maintain justice in the courts. Perhaps the LORD God Almighty will have mercy… “


----


Yes, it is Gen. Bartolome, after all!


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Turuan mo akong sumunod sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang aking Diyos; nawa’y pangunahan ako ng iyong Banal na Espiritu sa mabuting daan…” (Awit 143:10, Bibliya).

-ooo-

SI GEN. BARTOLOME NGA SA PNP, GAYA NG SINABI NATIN DITO: Minsan pa, binabati natin si Gen. Nicanor Bartolome sa kanyang pagkakatalaga bilang director general o hepe ng Philippine National Police (PNP) umpisa Biyerness, Septyembre 9, 2011, upang palitan ang nagretirong si Gen. Raul Bacalzo.

Nagpapasalamat ako sa Diyos, sa ngalan ni Jesus, na inilabas na ng Malacanang ang pagkakahirang kay Bartolome, na isinulat natin sa kolum na ito halos isang buwan na ang nakakaraan. May mga mambabasa tayong bumabatikos sa anunsiyo nating ito noon, at nagsasabing baka mapahiya tayo dahil baka hindi pipiliin ni Pangulong Aquino si Bartolome upang pamunuan ang PNP.

Well, sa ngayon, kita na ang ebidensiya, at lubos ang ating pasasalamat na ang impormasyong ibinigay sa atin ukol sa pagkakapili ni Bartolome noon pa man, bago pa ito ipinahayag noong Huwebes, ay tama, dahil magagaling talaga ang mga sources natin sa Malacanang at mula sa PNP.

-ooo-

MGA HUKOM AT JUSTICES, DAPAT MAG-ARAL NG ESPIRITUWALIDAD: Maaari bang maging bahagi ng mga itinuturo ng Philippine Judicial Academy (PJA) sa mga hukom at justices at iba pang mga kawani sa hudikatura ang Bibliya, para sa mga Kristiyanong mahistrado, at ang Koran para naman sa mga Muslim, upang mapag-aralan nila ang espirituwalidad at kabanalan?

Oo naman, ayon kay dating Supreme Court Justice Justo P. Torres Jr. noong Huwecbes, Septyembre 8, 2011, noong maging panauhing tagapagsalita siya ng Rotary Club of Intramuros, kung saan idinagdag niya na ang PJA ay nagsusumikap talagang maibahagi ang pagka-matuwid at moralidad sa mga kasapi ng hudikatura, sa lahat ng mga seminar at mga training na ibinigay sa kanila.

Ginawa ni Torres ang pagpapaliwanag batay sa aking tanong sa kanya, na akin namang inilabas sapagkat ang mga abogado sa Rotary Club of Intramuros---lalo na ang matinding abogadang si Atty. Lyn Fetesio---ay nagpaabot kay Torres ng mga kasong diumano ay nagpapakita ng pagsasawalang-bahala ng mga hukom sa katotohanan at parehas na laban.

-ooo-

MGA ARAL SA KATARUNGAN MULA SA BIBLIYA: Para sa dagdag na kaalaman ng ating mga hukom at mga justices, naririto po ang ilang mga aral mula sa Bibliya ukol sa katotohanan at katarungan sa hukuman, na makikita sa Amos 5:7, 10, 12 at 15: “Mayroong mga bumabalintuna sa katarungan at ginagawa nila itong kapaitan, at ibinabato sa lupa ang pagka-matuwid…

“Mayroon din namang mga nagagalit sa mga nagtatampok ng katarungan sa hukuman at naiinis sa mga nagsasabi ng katotohanan… Mayroon mga nagpapahirap sa mga walang kasalanan at tumatanggap ng suhol at nagkakait ng katarungan sa mga mahihirap sa mga hukuman…


“Magalit kayo sa masama, mahalin ninyo ang mabuti; panatiliin ninyo ang katarungan sa mga hukuman. Marahil, ang Panginoon ninyong Diyos ay magdadalang-awa…”