Prayers: true solutions to problems

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “For if, while we were God’s enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life!” (Romans 5:10, the Holy Bible).

-ooo-

WHY IS ARROYO MORE BEAUTIFUL NOW? Either former President Arroyo is terribly in love, or life has become more enjoyable for her after stepping down from the presidency in 2010, so that she has become more youthful-looking and, pardon me and don’t get me wrong for saying this, more attractive during the past several days. What do you think?

-ooo-

POWER IS A FLEETING POSSESSION: Whatever, President Aquino and all the other officials of his government should seriously pay attention to Arroyo’s “words of wisdom”, belted out during her exclusive interview with R.G. Cruz of ABS CBN.

 No one stays on as president forever, and the time for leaving power behind will certainly come, Arroyo said. Which means, though she did not say it, those in power now will have to be very careful, for they will face accounting---and vengeance, too---at some other time.

-ooo-

PNOY SHOULD TRY TO GIVE BETTER LIFE TO PINOYS: Of course, President Aquino can complain to high heavens that the Social Weather Station (SWS) survey showing more Filipinos going hungry under his presidency may not really be accurate, for it did not include more of our countrymen from the Visayas and Mindanao.

What cannot be denied however is the truth that this is the same SWS which conducted surveys showing him leading the country’s presidentiables during the May 2010 elections, and he accepted the results of those surveys then even if they did not include more of our countrymen from the Visayas and Mindanao.

Instead of griping, the President should try to do something to improve the economic condition of the country so there will be less Filipinos going hungry, which will then be reflected in subsequent SWS surveys.

-ooo-

PRAYERS: TRUE SOLUTIONS TO PROBLEMS: When faced with problems, big or small, the better alternative is not to fret and complain, but, rather, to pray and ask God for solutions. While this may appear to be a passive stance to many, it is actually a sure-fire remedy for success.

“Is anyone among you in trouble? Let them pray,” James 5:13 of the Holy Bible instructs, for the prayer of a righteous man is powerful and effective (James 5:16), and God does not want us to be worrying, as Ephesians 4:6 says: “Do not be anxious about anything…”

When we need a problem solved, or when we need anything at all, we must ask God to help us, through prayers with thanksgiving (Ephesians 4:6), for when God is with us, there is no one, nor nothing, that can be against us (Romans 8:31).


---


Panalangin: tunay na solusyon sa mga problemaINSPIRASYON SA BUHAY: “Kung noong tayo ay mga kaaway pa ng Diyos ay naipagkasundo na tayo sa Kanya dahil sa kamatayan ng Kanyang Anak, hindi ba kaya lalo tayong maliligtas, matapos tayong maipagkasundo, sa pamamagitan ng Kanyang buhay!” (Roma 5:10, Bibliya).

-ooo-

BAKIT TILA MAS MAGANDA SI GMA NGAYON? Dahil kaya nagmamahal ng matindi sa ngayon si dating Pangulong Arroyo, o di kaya ay naging mas masaya na ang kanyang buhay matapos siyang bumaba sa panguluhan noong 2010 kaya tila lalo siyang bumabata at nagiging mas kaibig-ibig nitong mga nakakaraang araw? Ano sa tingin ninyo?

-ooo-

KAPANGYARIHAN, DI PANG-HABANG PANAHON: Anuman ang totoo, dapat ay bigyan ng seryosong atensiyon ng Pangulong Aquino at ng kanyang mga opisyales ang mga “salita ng karunungan” na binitawan ni Arroyo sa isang ekslusibong panayam ni R.G. Cruz ng ABS CBN noong isang araw.

Walang nagiging pangulo ng pang-habang panahon, at darating ang panahong lilisanin din ang kapangyarihan, ayon kay Arroyo. Na ang ibig sabihin, bagamat di niya sinabi, ang mga nasa poder ngayon ay dapat maging maingat, sapagkat tutuusin din sila---at malamang ay paghihigantihan din---pagdating ng araw.

-ooo-

PNOY, DAPAT PAGHUSAYIN ANG BUHAY NG MGA PINOY: Tunay ngang maaaring umiyak hanggang langit ang Pangulong Aquino sa pagsasabing hindi makatotohanan ang Social Weather Station (SWS) survey na mas maraming Pilipino na ang nagugutom sa ilalim ng kanyang panunungkulan, dahil hindi kasama sa mga tinanong ang mas marami sa ating mga kababayan sa Visayas at sa Mindanao.

Kaya lang, ang katotohanan ay ito din ang SWS na nagsagawa ng mga surveys na nagpapakita ng pangunguna noon ni Pangulong Aquino sa mga presidentiables sa May 2010 elections, na naging katanggap-tanggap naman sa kanya bagamat ang mga surveys na iyon ay hindi nagsama sa mas marami nating mga kababayan mula sa Visayas at Mindanao.

Sa halip na manisi, dapag magsumikap ang Pangulo na paghusayin ang kondisyong pang-ekonomiya ng bansa upang mas kokonti ang mga Pilipinong magugutom, at ng sa ganon ay wala ng maiuulat pa ang SWS sa mga susunod na survey nito.

-ooo-

PANALANGIN: TUNAY NA SOLUSYON SA MGA PROBLEMA: Kung nakaharap tayo sa mga problema, malaki man o maliit, ang mas magandang hakbang ay hindi ang pagsusungit o pagrereklamo, kundi, sa halip, ay ang pagdarasal at paghingi sa Diyos ng solusyon. Bagamat tila hindi positibo sa pagkilos ang ganitong estilo, ito naman ay tunay na remedyo upang magkaroon ng tagumpay.

“May tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin,” ayon sa turo ng Santiago 5:13 ng Bibliya, sapagkat ang panalangin ng isang taong matuwid ay mabisa at makapangyarihan (Santiago 5:16), at ayaw ng Diyos na tayo ay nababalisa o nag-aalala, gaya naman ng sinasabi ng Efeso 4:6: “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay…”

Kung kailangan nating masolusyunan ang ating mga suliranin, o kung mayroon tayong kailangan na ibang bagay, dapat tayong humingi ng tulong sa Diyos, sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat (Efeso 4:6), sapagkat kung ang Diyos ay panig sa atin, walang anuman o sinuman ang makakagapi sa atin (Roma 8:31).