BY ATTY. BATAS MAURICIO

STREET LAWLESSNESS RIPPING PNOY’S CREDIBILITY: One other reason why President Aquino’s popularity rating is suffering a big drop even if he is our top government official for only about 150 days, is the increasing lawlessness in the many streets of the country, particularly in the Metro Manila area.

    It would seem all kinds of petty crimes in particular are experiencing a re-surge! It is as if petty criminals suddenly got released from their handcuffs, from the ropes that bound them and which kept them from prowling and committing crimes before President Aquino became chief executive, and are now free to be criminals once again (read our crime stories everyday at www.batasmedia.com).

                    -ooo-

    QC NEIGHBORHOOD TERRORIZED BY THIEVES ONCE AGAIN: In our street (Mahiyain corner Mapagkawanggawa) in Teachers’ Village, Diliman, Quezon City, for example, our neighborhood is once again victimized regularly by motorcycle riding hoods who snatch bags and other valuable belongings of hapless residents and visitors, and yet the authorities appear not only totally helpless, but are even scandalously prone to doing nothing.

    Perhaps, Malacanang is thinking that petty crimes are petty issues that do not deserve presidential attention, but it is precisely the lack of concern about these kinds of petty things that eat away at the President’s credibility, compelling people to believe that they were wrong to trust that President Aquino can really do something to help the people, after all.

                    -ooo-

    LIGHWEIGHTS IN CABINET SHAMING PNOY: The picture gets uglier if we take into consideration statements from Sen. Miriam Defensor Santiago that the Cabinet of the President are filled with “lightweights who are liable to float on their delusions of grandeur”, and who cannot therefore perform creditably to serve the country and our people.

    Which, unfortunately, got confirmed resoundingly by the decision of the House of Representatives to return President Aquino’s Proclamation No. 50 for amendment, so that the amnesty being offered to military men who participated in several uprisings against the Arroyo administration can be corrected so it will not suffer from basic Constitutional infirmities.

    With all of these simultaneously happening, are we even wondering why Aquino’s popularity is continuing to fade away? Again, I will repeat this: if this does not change, Aquino will suffer the fate that befell US President Obama during the US midterm elections this November.

                    -ooo-

    REBELLING VS. GOV’T IS PUNISHED BY GOD: I, too, am greatly worried about the oft-repeated declaration of Brig. Gen. Danilo Lim and Col. Ariel Querubin that they have no regrets in their having rebelled against the Arroyo government, saying it was their duty under the Constitution, as protector of the Filipino people, to fight abusive government officials.

    The truth is that, what is Constitutionally-permissible may not necessarily be right and allowed by God, who, through Romans 13:1-2 of the Holy Bible, promises judgment and punishment to those who fight governmental authorities existing on earth. The reason why we as a people continue to suffer is that, our very Constitution encourages violations of God’s laws and decrees, the very recipe for God’s curses.

-ooo-

Kriminalidad nag-aalis sa kredibilidad ni PNoy


    KRIMINALIDAD SA LANSANGAN, SUMISIRA SA KREDIBLIDAD NI PNOY: Ang isa pang dahilan kung bakit patuloy ang pagbaba ng popularidad ng Pangulong Aquino sa pinakahuling survey kahit na halos 150 araw pa lamang siyang pinuno ng bansa, ay ang lumalalang kriminalidad sa maraming lansangan ng Pilipinas, lalo na sa Metro Manila.

    Tila kasi nabuhay at rumaragasang muli ang mga krimen sa mga lansangan. Para bagang ang mga masasamang loob at mga kriminal ay biglaang nakalaya mula sa kanilang mga posas o mula sa mga tali na nakagapos sa kanila at pumipigil sa kanilang gumawa ng krimen bago naging pangulo si Aquino, at malaya na naman silang maging kriminal minsan pa (mag-log on po sa www.batasmedia.com para mga kuwento ng krimen).

                    -ooo-

    QC VILLAGE, PUGAD NA NAMAN NG KRIMINALIDAD: Sa aming lugar sa Mahiyain at Mapagkawanggawa, Teachers Village, Diliman, Quezon City, halimbawa, ang aming mga kapitbahay at bisita ay binibiktima na naman madalas ng mga snatchers na nakasakay sa motorsiklo at nanghahablot ng mga bag at iba pang mga mahahalagang bagay, ng wala man lamang magawa ang mga autoridad.

    Marahil, iniiisip ng Malacanang na ang mga krimeng ito ay maliliit na isyu na hindi na dapat pang pinakikialaman ng Pangulo, pero itong kawalan ng pansin ng Pangulo sa mga ganitong isyu ang nag-aalis ng kanyang kredibilidad, at siyang batayan ng mamamayan sa pag-iisip na nagkamali pala sila sa pagbibigay ng tiwala na may magagawa ang Pangulong Aquino.

                    -ooo-

    MGA WALANG BINATBAT SA GABINETE, HINIHIYA SI PNOY: At pinasasama pang lalo ang mga kapalpakang ito ng administrasyong Aquino kung isasaalang-alang naman natin ang pangangantiyaw ni Sen. Miriam Defensor Santiago na ang Gabinete ay punum-puno ng “mga patpatin at walang binatbat na opisyales na lumulutang sa kanilang pag-iisip na mahuhusay sila”, sapagkat wala naman silang nagagawang mahusay pa.

    Sa kasamaang palad para sa Pangulo, tila kumpirmado ang kantiyaw na ito ng desisyon ng House of Representatives na ibalik ang kanyang Proclamation No. 50 para ito ay maiwasto, upang ang amnesty na ibinibigay sa mga sundalong nagrebelde laban sa gobyernong Arroyo  ay hindi lalabag sa Saligang Batas.

    Sa lahat ng mga kaganapang ito, magtataka pa ba tayo kung bakit naaalis na ang popularidad ni Aquino? Uulitin ko po: kung hindi ito mababago, sasapitin ni Aquino ang mapait na kapalaran ni US President Obama sa halalan sa Amerika nito lamang Nobyembre.

                    -ooo-

    PAGLABAN SA GOBYERNO AY PINARURUSAHAN NG DIYOS: Ako man ay lubhang nababahala sa madalas banggitin nina Brig. Gen. Danilo Lim at Col. Ariel Querubin na wala silang pagsisisi sa kanilang paglaban sa Arroyo government, dahil ang paglaban daw sa mga abusadong opisyales ay kanilang tungkulin sa ilalim ng Saligang Batas ng 1987.

    Sa totoo lang, hindi komo pinapayagan ng Konstitusyon ay tama at pinapayagan na rin ng Diyos. Sa Roma 13:1-2 ng Bibliya, ipinangako ng Diyos ang kaparusahan sa mga taong lumalaban sa mga autoridad sa gobyerno. Ang dahilan kung bakit nananatili tayong nagdurusa ay ito: ang ating Konstitusyon mismo ay humihikayat ng paglaban sa mga utos at tuntunin ng Diyos.


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.