BY ATTY. BATAS MAURICIO

DOUBLE STANDARD OF JUSTICE RAPPED: Many are glad that lawyer Ferdinand Topacio and his supporters are organizing the “People’s Movement for Justice” to try to stop what he said is the lopsided application of justice in this country which favors only the rich, the mighty and the powerful.

    Speaking last Friday, January 14, 2011, at the “Friday Balitaan sa Hotel Rembrandt”, a news forum hosted by veteran newsman Dr. Erick San Juan, Topacio said the double standard of justice in this country---one applied to the rich and another to the poor---has become so sickening that it is now prompting many Filipinos who no longer believe in the justice system to take matters into their own hands just to attain fair treatment.

                    -ooo-

    TOPACIO TO FILE IMPEACH RAPS VS. SC JUSTICE: Earlier, Topacio made news: as one of the lawyers helping Lauro Vizconde reverse a Supreme Court ruling which acquitted Hubert Webb and his supposed cohorts in the Vizconde rape-murders, Topacio said his group is contemplating of filing impeachment charges against Associate Justice Antonio Carpio.

    Reports said Topacio accused Carpio of having maneuvered to have the conviction of Webb, handed down by the Regional Trial Court of Paranaque and by the Court of Appeals, overturned by convincing other Supreme Court justices to acquit Webb. Topacio said he has three witnesses from the judiciary who will support his accusations.

                    -ooo-

    LETTER TO B. R. OD: Last night I had a dream. I dreamed that I was reading a letter addressed to a guy named “B. R. Od”. I couldn’t figure out with certainty who “B. R. Od” is, either in my dream or in real life, but I was struck by the warnings in that dream letter, because everything there actually came from the Bible, especially from its Deuteronomy 8:10-20.

Here is the letter to “B. R. Od” in my dream: “…When you have eaten and are satisfied, praise the LORD your God for the good land he has given you. Be careful that you do not forget the LORD your God, failing to observe his commands, his laws and his decrees that I am giving you this day.

“Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied, then your heart will become proud and you will forget the LORD your God….

                -ooo-

DESTRUCTION AWAITS THOSE WHO FORGET GOD: “He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions… You may say to yourself, `My power and the strength of my hands have produced this wealth for me.’ But remember the LORD your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth…

“If you ever forget the LORD your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Like the nations the LORD destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the LORD your God….”

                -ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call 0922 833 43 96 or 0917 984 24 68 or e-mail me at batasmauricio@yahoo.com.


----


Liham para kay  B. R. Od


    DI PANTAY NA SISTEMA NG KATARUNGAN, BINANATAN: Mabuti naman at itinatag nina Atty. Ferdinand Topacio at ng kanyang mga kasama ang “People’s Movement for Justice” upang pigilin ang sinasabi nilang balintuna at di-  pantay na pagpapatupad ng katarungan sa bansa na pumapabor lamang sa mga mayayaman, malalakas at mga makapangyarihan.

    Sa kanyang pagpapaliwanag noong Biyernes, January 14, 2011,
sa “Friday Balitaan sa Hotel Rembrandt” na pinangunahan ng beteranong mamamahayag na si Dr. Erick San Juan, sinabi ni Topacio na ang di-patas na katarungan sa bansa---isa ang para sa mayayaman at isa ang sa mahihirap---ay sobrang nagpapahirap na sa maraming Pilipino, na nais ng maglalagay ng batas sa kanilang kamay upang magkaroon lamang ng katarungan sa sarili.

                    -ooo-

    TOPACIO, SASAMPAHAN NG IMPEACHENT ANG ISANG SC JUSTICE: Nauna dito, laman ng balita si Topacio: bilang isa sa mga abogado na tumutulong kay Lauro Vizconde upang baligtarin ang pagkaka-absuwelto ng Korte Suprema kay Hubert Webb at sa mga kasama nitong akusado sa Vizconde rape-murders, kumikilos siya upang sampahan ng kasong impeachment si Associate Justice Antonio Carpio.

    Ayon sa mga ulat, inakusahan ni Topacio si Carpio na nagmaniobra diumano upang mabaligtad ang hatol kay Webb, na nauna ng ibinaba ng Regional Trial Court ng Paranaque City, at ng Court of Appeals, sa pamamagitan ng pangungumbinsi sa kanyang mga kapwa justices. May tatlo diumanong testigo si Topacio sa isyung ito.

                    -ooo-

    SULAT PARA KAY  B. R. OD: Ako ay nanaginip kagabi. Sa aking panaginip, binabasa ko ang isang sulat na naka-patungkol sa isang taong nagngangalang “B. R. Od”. Hindi ko tiyak kung sino itong “B. R. Od” na ito, pero namangha ako sa nilalaman ng sulat sapagkat puno ito ng mga babala na nanggaling sa Bibliya, sa kanyang Deuteronomio 8:10-20.

Naririto ang sulat para kay “B. R. Od” sa aking panaginip: “..Kung nakakain ka na at ikaw ay nasiyahan, purihin mo ang Panginoon mong Diyos sa magandang lupang ibinigay Niya sa iyo. Huwag mong kalilimutan ang Diyos, maging ang pagsunod sa Kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinibigay ko sa iyo ngayon.

“Kung hindi, kung ikaw ay nakakain na at nasisiyahan ka na, kung nakapagtayo ka na ng magandang bahay at maganda na ang iyong buhay, at ang iyong mga hayop ay marami na at ang iyong pilak at ginto ay di na mabilang, magiging mayabang ang iyong puso at malilimutan mo ang Panginoon mong Diyos…

                -ooo-

PAGKALIPOL ITINAKDA SA MGA LILIMOT SA DIYOS: “Siya ang gumabay sa iyo sa malawak at nakakatakot na kadawagan, doon sa lupang walang tubig, na punum-puno ng mga ahas at mga alakdan…Maaaring sabihin mo sa iyong sarili, `ang kapangyarihan ko at ang lakas ng aking mga kamay ang nagdala sa akin ng yamang ito.’ Subalit alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kakayahang yumaman at kumita…

“Kung lilimutin mo ang Panginoon mong Diyos at susunod ka sa mga diyus-diyosan at sasamba ka at luluhod sa kanila, sinasabi ko sa iyo ngayon na ikaw ay siguradong malilipol. Gaya ng mga bansang sinira ng Diyos sa harap mo, ikaw din ay sisirain dahil sa di mo pagsunod sa Panginoon mong Diyos…”

                -ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po sa 0922 833 43 96 o 0917 984 24 68 o mag-e-mail me sa akin sa batasmauricio@yahoo.com.