BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Train up a child in the way he should go, even when he is old he will not depart from it…” (Proverbs 22:6, the Holy Bible).

                    -ooo-

    CARDINAL ROSALES RIGHT ABOUT BLAMING PARENT: I agree with Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales that parents are to blame if we get immoral people in government, especially those who do not know how to make upright and righteous decisions, according to what God requires.

    As the Bible in Proverbs 22:6 says, the only way to bring up a child so he becomes righteous and upright later in life is to train him while he is young, at a time when is still totally dependent upon his parents.

                    -ooo-

BUT EVERYBODY IS TO BE BLAME: If the parents did not train the child in the way he should go, for whatever reason, the child would go wayward and grow up to become immoral and lacking in righteousness.

This is the reason why we have many in government who have no qualms about being corrupt and plunderous, and abusive in many things, and the reason why many people choose the corrupt and the plunderous and the abusive and elect them to positions.

                -ooo-

HACIENDA LUISITA DISPUTE AND THE BIBLE: “A group of farmer-beneficiaries of Hacienda Luisita Inc. (HLI) asked the Supreme Court (SC) yesterday to stop the disputed sugar land estate owned by the family of President Aquino in Tarlac from proceeding with talks with a big Chinese firm for possible exportation of sugar cane,” reported the Philippine Star Tuesday, November 9, 2010.

I have bad news for the farmer-beneficiaries and their lawyers: most likely, the deal will push through despite their objections. I am not pre-empting the Supreme Court on this, but this prognosis of mine is based on the Bible.

Deuteronomy 28:15, 43-44, of the Bible says: “… if you do not obey the LORD your God (in) His commandments and His statutes with which I charge you today… all these curses will come upon you and overtake you…

“The alien who is among you shall rise above you higher and higher, but you will go down lower and lower. He shall lend to you, but you will not lend to him; he shall be the head, and you will be the tail.”

                -ooo-

    US SCIENTISTS CANNOT SOLVE GLOBAL WARMING: So US scientists are now raring to speak about climate change and global warming, now that party-mates of US President Obama lost in last week’s elections.  The question is: will they have the solution? Answer? No, they don’t, because they refuse to see the real cause of climate change and global warming.


-ooo-


Problema sa Luisita at Bibliya; sigalot sa klima


    INSPIRASYON SA BUHAY: “Turuan ang bata sa landas na dapat niyang tahakin, at hindi na siya hihiwalay doon maging sa kanyang pagtanda…” (Kawikaan 22:6 ng Bibliya).

                    -ooo-

    CARDINAL ROSALES, TAMA SA PANINISI SA MGA MAGULANG: Sang-ayon ako kay Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales na ang mga magulang ang siyang dapat sisisihin kung may mga imoral na tao sa gobyerno, lalo na yung mga hindi marunong magdesisyon ng matuwid at maayos, batay sa ipinag-uutos ng Diyos.

    Gaya nga ng sinasabi ng Kawikaan 22:6, ang tanging paraan sa pagpapalaki sa bata upang siya ay maging matuwid pagtanda niya ay ang pagtuturo sa kanya ng mga bagay na matuwid habang siya ay bata, sa panahong nakasandal pa siya sa kanyang mga magulang.

                    -ooo-

PERO, LAHAT AY DAPAT SINISISI DIN: Kung hindi naturuan ng mga magulang ang bata sa landas na dapat niyang tahakin, sa anupamang kadahilanan, mapapariwara lamang ang bata at tatanda itong imoral at hind matuwid.

Ito ang dahilan kung bakit marami sa gobyerno ang walang pakundangan sa pagiging korap at pandarambong, at abusado sa maraming bagay, at ito din ang dahilan kung bakit maraming tao ang pumipili ng mga korap at mandarambong at abusado, at naghahalal ng mga ito sa tungkulin.

                -ooo-

GULO SA HACIENDA LUISITA AT ANG BIBLIYA: “Hiniling sa Korte Suprema ng isang grupo ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita Inc. (HLI)  na patigilin ang pamilya ng Panqulong Aquino na ipagpatuloy ang kanilang pakikipag-usap sa isang malaking kompanyang Tsino para sa pagbebenta ng tubo,” ayon sa ulat ng Philippine Star noong Martes, Nobyembre 9, 2010.

May masamang balita ako sa mga magsasaka at sa kanilang mga abogado: magtutuloy ang kasunduan sa kabila ng kanilang pagtutol. Hindi ko pinangungunahan ang hukuman sa isyu, pero ang hula kong ito ay batay sa Bibliya.

Ganito po ang sinasabi ng Bibliya, sa Deuteronomio 28:15, 43-44: “…kung hindi kayo makikinig sa tinig ng Diyos at hindi susunod sa Kanyang mga utos, ang lahat ng mga sumpang ito ay mangyayari sa inyo…

“Ang kabuhayan ng dayuhang makikipamayan sa inyo ay aangat ng aangat, samantalang ang kabuhayan ninyo ay bababa ng bababa. Kayo ang manghihiram sa kanya, hindi ninyo siya pahihiramin. Siya ang inyong magiging pinuno, kayo ang tagasunod niya.”

                -ooo-

    US SCIENTISTS, DI MALULUTAS ANG GLOBAL WARMING: Ngayon, marami ng mga siyentipikong Amerikano ang nagnanais magsalita ukol sa pagbabago ng panahon at global warming, ngayong ang mga kapartido ni Pangulong Obama ay natalo. Ang tanong: nasa kanila ba ang solusyon? Sagot? Wala sa kanila, sapagkat ayaw nilang kilalanin ang tunay na dahilan ng suliranin.


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.