BY ATTY. BATAS MAURICIO


LUNCHEON MEATS, HOTDOGS, BACON, ETC., LINKED TO CANCER: Here are food tips from “Yahoo! Health” that we should all remember as we are getting ready to eat more as the New Year comes: “Most canned foods and packaged foods contain excessive amounts of salt and too much salt can lead to high blood pressure, cardiovascular complications, and kidney failure.

“Most luncheon meats, hot dogs, bacon, and smoked foods contain sodium nitrite in order to add flavor and enhance the red color. Although the preservative may prevent bacteria growth, it has been linked to various types of cancer, so it is best to steer clear”. There, forewarned is forearmed! Happy New Year!

                -ooo-

NOTHING IS GAINED BY HITTING THE SC: Here, on the other hand, is a reaction from Atty. Rey Fagutao to our column on the President Aquino’s tirade against the Supreme Court: “Nothing is gained by making the Supreme Court look like a `punching bag.’ The conclusion is flawed that the last bulwark of democracy is `lousy" or "defective’ simply because some of its members were appointed by the past administration.

“In these times of uncertainty, it will not help the new administration if the mind frame of those who assist the President is the direct or indirect destabilization of the judiciary….” Thanks Atty. Fagutao.

                -ooo-

CARRYING OF THE CROSS: All of Christendom are aware that before Jesus was crucified, His tormentors greatly increased His suffering by compelling Him to carry the cross with which He will be crucified.

    This part of Jesus’ life is called “Carrying of the Cross” and it is now the fourth mystery in the “Sorrowful Mysteries” of the Holy Rosary of Roman Catholic Christians. An account of it could be found in all the Gospels: Matthew 27:31-35, Mark 15:20-22, Luke 23:28-31 and John19:17.

    Again, the rendering of the event by Matthew, Mark, Luke and John is relatively short and direct to the point.

                    -ooo-

“MOURN NOT FOR ME, BUT FOR YOURSELVES”: What one sees is merely the act of the soldiers leading Jesus away from Pilate, ordering Him to carry the cross, and, along the way, compelling Simon from Cyrene to carry the cross, too.

    In Luke, however, one notices the fact that while Jesus was carrying the cross, there were “a large number of people” following Him, including women who mourned and wailed for Him.

    When Jesus saw the mourners, He told them not to mourn for Him but that they should mourn for themselves instead, for a time was coming to them when they will wish that they were not born at all, in view of the grievousness of their sin against Him.

                    -ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 4396 or email me at batasmauricio@yahoo.com.


---

Luncheon meats, hotdogs, etc., ugat ng kanser


    LUNCHEON MEATS, HOTDOGS, BACON, ETC., UGAT NG KANSER: Naririto po ang ilang paalala mula sa “Yahoo! Health” ukol sa mga ihahanda at kakainin natin habang papasok na ang Bagong Taon: “Karamihan sa mga de lata at packaged foods ay naglalaman ng sobrang asin, na magdudulot ng high blood pressure, sakit sa puso, at sakit sa bato.

“Karamihan din sa mga luncheon meats, hot dogs, bacon at mga smoked foods ay naglalaman ng sodium nitrite upang maging mas malasa at mukhang sariwa ang mga ito. Bagamat mapapatay nito ang bacteria, nauugnay naman ito sa ilang uri ng kanser, kaya mas makakabuting umiwas sa mga ito.” Ayan, napagsabihan na kayo. Maligayang Bagong Taon!

                -ooo-

WALANG BUTING IDUDULOT ANG MGA BANAT SA SC: Eto naman ang reaksiyon ni Atty. Rey Fagutao sa ating kolum ukol sa banat ng Pangulong Aquino sa Korte Suprema: “Wala namang mahihita ang sinuman sa pagsusumikap nila na buntunan ng sisi ang Korte. Mali ang pananaw na ang hukuman ay `mahina’ o `depektibo’ dahil lamang sa ang mga kasapi nito ay iniluklok ng nakaraang administrasyon.

“Sa panahon ng kaguluhan, hindi makakatulong sa bagong administrasyon kung ang isip at pananaw ng mga nakapaligid sa Pangulo ay nakapatungkol sa direkta o indirektang pangwawasak sa hudikatura…” Salamat Atty. Fagutao.

                -ooo-

ANG PAGPASAN NG KRUS: Ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo ay nakakaalam na bago ipinako sa krus si Jesus, pinahirapan muna Siya ng husto sa pamamagitan ng pagpapasan sa Kanya ng krus kung saan Siya ipapako.

Ang bahaging ito ng buhay ni Jesus ay tinatawag ng mga mananampalatayang “Ang Pagpasan ng Krus”, at ito ay ginawang ika-apat na misteryo sa mga “Misteryo sa Hapis” sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko.

Ang kuwento dito ay matutunghayan sa lahat ng mga Evangelio: Mateo 27:31-35, Marcos 15:20-22, Lucas 23:28-31 at Juan19:17, at makikita nating maikli din ang pagsasalarawan ng Bibliya sa pangyayaring ito kay Jesus.

                -ooo-

    “HUWAG NINYO AKONG IPAGLUKSA, IPAGLUKSA NINYO ANG SARILI NINYO”: Ang ipinakikita lamang ay ang pag-alis ng mga sundalo kay Jesus sa harapan ni Pilato, ang pagpapadala ng krus sa Kanya, at, habang Siya ay naglalakad, ang pagkuha ng krus mula kay Jesus at ang paglalagay naman nito kay Simon ng Cyrene.

Magkaganuman, sa Lucas, makikita nating habang pasan ni Jesus ang krus, siya ay sinusundan ng maraming tao, kasama ang mga kababaihang nagluluksa at nag-iiyakan.

Noong makita ni Jesus ang mga babae, sinabihan niya ang mga ito na hindi sila dapat nagdadalamhati para sa Kanya kundi dapat ay para sa kanilang sarili, sapagkat darating sa kanila ang panahong nanaisin nilang hindi na sila isinilang pa, dahil sa bigat ng kasalanang ginawa nila sa Kanya.


                    -ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 4396 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.