BY ATTY. BATAS MAURICIO

AMNESTY ONLY ENCOURAGES MORE MUTINIES: I pray to God that Armed Forces National Capital Regional Command Chief Brig. Gen. Tristan Kison is right in his assessment that it is unlikely that soldiers and officers of the AFP will rebel against the Aquino government’s decision to grant amnesty to military men who rose up in arms against the previous administration.

    Fact is, even if military men are not going to rise up in arms over this amnesty issue, there will be more mutinies and uprisings from the AFP, simply because it is now very clear that rebellion is not treated seriously in this country, and that rebels are only treated with kid gloves, compared to ordinary criminals who have no hope of forgiveness even if their crimes were committed only to address their hunger and poverty.

                    -ooo-

    JAIL OFFICIALS IN MISSING P500 B IN GOV’T FUNDS: So, there is so much government money---almost P500 billion---which is unaccounted for, and could not be located, as per the disclosures made by Sen. Ralph Recto. What are we to do with this?

While many government projects aimed to help the poor among us are not being pursued allegedly because of lack of funds, the Bureau of Treasury is allowing so much money to simply vanish into thin air? This is plunder pure and simple .I say we jail people from the bureau right away for this crime which is not only dastardly but heinous as well.

                -ooo-

MANGUDADATU DISCLOSURES PREMATURE? I have no reason to doubt what Maguindanao Gov. Esmael Mangudadatu claimed about the Ampatuan clan’s amassing some P2 billion for 2008-2009 alone, as shown by an alleged initial audit.

But then, if this figure is the result of only an initial audit, it could happen that it could still go up, or, quite possibly, it could also be justified. Shouldn’t Mangudadatu have waited for the audit to have been completely finished before making any disclosures? Or, there is good reason for “installment disclosures”?

                -ooo-

    SCOURGING OF JESUS AT THE PILLAR: The “Scourging of Jesus at the Pillar” is the second mystery in the “Sorrowful Mysteries” of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians. Unlike all the other mysteries of the Holy Rosary, however, this second Sorrowful Mystery is the only mystery which is very tersely depicted.

    In the Gospels of Matthew (27:26),  Mark (15:15), and John (19:1), the scourging of Jesus at the pillar is described in just one sentence: Pilate had Jesus flogged. In the Gospel of Luke, there is even no direct reference to it whatsoever.

    This makes one wonder: what then is the importance of the scourging of Jesus, so that it merited to be included as one of the mysteries of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians?

    To me, the significance of this event is to show the wickedness which man could descend to, if he has become totally separated from God, unwilling to comply with His commands, laws and decrees.


---


Pagbubunyag ni Mangudadatu, di napapanahon?
 


    AMNESTIYA, UGAT NG MAS MARAMING KUDETA: Ako ay nananalangin sa Diyos na tama ang pagtaya ni Armed Forces National Capital Regional Command Chief Brig. Gen. Tristan Kison na hindi mag-aaklas ang mga sundalo ng AFP laban sa desisyon ng gobyernong Aquino na magbigay ng amnestiya sa mga militar na lumaban at nagrebelde laban sa nakaraang administrasyon.

    Sa totoo lang, kahit totoong hindi magkukudeta ang mga sundalo ng AFP sa isyu ng amnestiya, magkakaroon ng mas maraming pag-aaklas mula sa Sandatahang Lakas dahil maliwanag namang hindi sineseryoso ang rebelyon sa bansa, at ang mga rebelde ay mas napapaboran kumpara sa mga ordinaryong nakagawa ng krimen dahil lamang sa kahirapan at kagutuman.


                    -ooo-

    OPISYALES SA P500 B NAWAWALANG PONDO, IKULONG: Naku, napakarami palang pera ng gobyerno---humigit-kumulang  sa P500 bilyon---ang hindi nalalaman kung saan na napunta, at hindi na makita, ayon sa pagbubunyag ni Sen. Ralp Recto. Ano ngayon ang gagawin natin dito?

Bagamat maraming mga proyektong para sa mahihirap ang hindi napupursigi dahil wala daw pondo ang gobyerno, pinapayagan lamang pala ng Bureau of Treasury ang mga bilyon-pisong-pondo na mawala na parang bula? Ito ay karumal-dumal na pandarambong, at dahil diyan, dapat makulong agad ang mga nasa likod nito mula sa bureau.

                -ooo-

PAGBUBUNYAG NI MANGUDADATU, DI NAPAPANAHON? Walang dahilan marahil upang padudahan ng sambayanan ang pagbubunyag ni Maguindanao Gov. Esmael Mangudadatu na nakakuha daw ng P2 bilyon para lamang sa 2008-2009 ang Ampatuan clan, ayon diumano sa isang panimulang pagtutuos o audit.

Pero, kung ang halagang ito ay batay sa panimulang audit pa lamang, maaari pa itong tumaas, o, di kaya naman, maaari ding maipaliwanag. Di ba dapat ay naghintay na lamang muna si Mangudadatu para sa pinal na resulta ng audit o pagtutuos bago siya nagsalita? O, may mahalagang dahilan para sa “hulugang pagbubunyag”?

                -ooo-

ANG PAGPAPAHIRAP KAY JESUS: Ang “Pagpapahirap kay Jesus” ay siyang pangalawang misteryo ng “Misterio sa Hapis” sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko. Pero kaiba sa lahat ng mga misteryo ng Banal na Rosaryo, ang pagsasalarawan ng Bibliya sa  misteryo ng “Pagpapahirap kay Jesus” ay maikli lamang.

    Sa Evangelio ni Mateo (27:26), Marcos (15:15) at Juan (19:1), ang bahaging ito ng buhay ni Jesus ay isinalarawan lamang sa pamamagitan ng iisang pangungusap: Pinahirapan ni Pilato si Jesus. Sa Evangelio naman ni Lucas, ni walang direktang pagsasalarawan ang naganap.

    Ang tanong dito ay ito: ano ang kahalagahan ng pagpapahirap na ito kay Jesus upang maging bahagi ito ng mga misteryo ng Banal na Rosaryo?

    Sa aking tingin, ang kahalagahan ng bahaging ito ng buhay ni Jesus ay ang pagpapakita nito ng kasamaang maaaring lumukob sa tao, kung siya ay todo ng nahiwalay sa Diyos dahil sa kanyang pagsuway sa Kanyang mga utos at tuntunin.

-000-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.