BY ATTY. BATAS MAURICIO


Many Filipinos no longer fear God?


    ROTARIANS SET YOUTH SPORTSFEST: To commemorate its 25th year of continuously holding a sports contest for the youth under its jurisdiction, District 3810 of Rotary International (RI) under Global Gov. Tranquil Gervacio Salvador III is holding the “Rotaract/Interact Sportsfest 2011” on February 6, 2011 at the Philippine Sports Commission ULTRA track and field oval in Pasig City, Senior Deputy Governor Karen Tamayo, the public relations chair of District 3810, announced.

                -ooo-

MORE RAINS AND FLOODS TO COME: To understand why rains, floods and strong winds are wrecking death and destruction in the Philippines and many parts of the world nowadays, we must read Matthew 7:24-27 of the Bible, and see that Jesus Christ warned these calamities will come to anyone who no longer read the Bible and obey God’s commands. It seems unless we do what Jesus is asking us to do, more rains, floods and winds will come and destroy many.

                -ooo-

MANY FILIPINOS NO LONGER FEAR GOD? The way Caloocan City barangay councilman Reynaldo Dagsa was killed during the the New Year---being fired upon in close range in the presence of his wife and children, while cohorts of the criminal stood guard---shows there is no more faith in, and fear and love of, God among many Filipinos. It seems many Filipinos have developed a criminal heart and mind, even in their day-to-day lives, because they no longer fear God. Woe unto all of us!

                -ooo-

CORONATION OF MARY: The “Coronation of the Virgin Mary as Queen of Heaven and Earth” is the fifth “Glorious Mystery” in the Holy Rosary of Roman Catholic Christians, and, despite attempts by non-believers to discredit this aspect of Mary’s life, Catholics continue to hold on to it as part of their Christian faith.

    Catholic leaders justify their belief about the coronation of Mary as the “Queen of Heaven and Earth” in the following manner: “(Mary) is the Mother of the Son of God, who is the messianic King. Mary is the Mother of Christ, the Word incarnate...Elizabeth greeted the Blessed Virgin, pregnant with Jesus, as `the Mother of my Lord.’ [Luke 1:41-43]

“She is the perfect follower of Christ. The maid of Nazareth consented to God's plan; she journeyed on the pilgrimage of faith; she listened to God's Word and kept it in her heart; she remained steadfastly in close union with her Son, all the way to the foot of the cross; she persevered in prayer with the Church.

“Thus in an eminent way she won the `crown of righteousness,’ [See 2 Timothy 4:8] the `crown of life,’ [See James 1:12; Revelation 2:10] the `crown of glory’ [See 1 Peter 5:4] that is promised to those who follow Christ….”

                    -ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96 or email me at batasmauricio@yahoo.com.


----

Maraming Pinoy, di na takot sa Diyos?
   

    ROTARIANS, NAGTAKDA NG YOUTH SPORTSFEST: Bilang pagpapasinaya sa ika-25 taong ng mga paligsahan sa palakasan para sa mga kabataan sa kanyang nasasakupan, ang District 3810 ng Rotary International (RI) sa ilalim ni Gov. Tranquil Gervacio Salvador III ay  magdaraos ng isang “Rotaract/Interact Sportsfest 2011” sa Pebrero 6, 2011 sa Philippine Sports Commission ULTRA track and field oval sa Pasig City, ayon kay Senior Deputy Governor Karen Tamayo, ang public relations chair ng District 3810.

                -ooo-

MAS MARAMI PANG ULAN AT BAHA ANG DARATING: Upang maintindihan natin kung bakit kumikitil ng buhay at nakakapanira ang mga ulan, baha at hangin sa Pilipinas at sa mundo sa ngayon, dapat nating basahin ang Mateo 7:24-27 ng Bibliya, at malalaman nating ibinabala ng Panginoong Jesus ang mga kalamidad na ito sa sinumang hindi na magbabasa ng Bibliya at hindi na susunod sa Kanyang mga utos. Habang di natin sinusunod si Jesus, darating pa ang mga ulan, baha at hangin upang makapaminsala.

                -ooo-

MARAMING PINOY, DI NA TAKOT SA DIYOS? Ang naganap na pagpatay kay Caloocan City barangay councilman Reynaldo Dagsa noong Bagong Taon---binaril siya ng malapitan sa harap ng kanyang asawa’t mga kamag-anak habang nakabantay ang kasamahan ng bumaril---ay katibayang wala ng takot at pagmamahal sa Diyos ang maraming Pilipino. Tila ba marami na sa atin ang nagkaroon na ng puso at isipang kriminal, sapagkat di na tayo natatakot sa Diyos. Kawawa naman tayo!

                -ooo-

PAGTATALAGA KAY MARIA BILANG REYNA NG LANGIT AT LUPA: Ang “Pagtatalaga kay Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa” ang siyang panglimang “Misterio sa Luwalhati” sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko, at, bagamat ito ay pinagsusumikapang sirain ng ibang mga mananampalataya, ang mga Katoliko ay patuloy na nananangan sa bahaging ito ng buhay ni Maria.

    Pinagtitibay ng Simbahang Katoliko ang paniniwala sa kalagayan ni Maria bilang reyna ng langit at lupa sa pagsasabing ito ay batay sa Bibliya: “Siya ay ina ng Anak ng Diyos, na Haring Tagapagligtas. Si Maria ay ina ni Kristo, ang Salitang nagkatawang tao, at ang katotohanang ito ay binigkas ni Elizabeth noong makita niya si Maria na buntis kay Jesus: `ina ng aking Panginoon’ (Lucas 1:41-43).

“Si Maria ay tapat na tagasunod ni Kristo. Bilang dalaga mula sa Nazareth, pumayag siya sa plano ng Diyos; tinahak niya ang landas ng pananampalataya; nakinig siya sa Salita ng Diyos, at kinimkin niya ito sa kanyang puso. Nanatili siyang malapit sa kanyang Anak, hanggang sa paanan ng krus, at nagpatuloy siya sa panalangin kasama ng Simbahan.

     “Dahil dito, maluwalhati niyang natamo ang `korona ng pagka-matuwid’ (2 Timoteo 4:8), ang `korona ng buhay’ (Santiago 1:12 at Pahayag 2:10), at ang `korona ng luwalhati’ (1 Pedro 5:4), na ipinangako sa lahat ng susunod kay Kristo…”   

                    -ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.