BY ATTY. BATAS MAURICIO


CHRISTMAS 2010: PASSPORT TO HEAVEN: As Christmas 2010 comes upon all of us, we must remember once again the true meaning of the event---there is Christmas because God gifted us with the only Way to a life of eternity in heaven, even if we have greatly sinned against Him. The question to ask now is: are we now assured of going to heaven, or not yet?

                    -ooo-

    CHRISTMAS MESSAGE: My Christmas message? John 3:16 of the Bible: “For God so loved the world He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life”. Try repeating this over and over again during the holidays and see the power of God coming upon you. Merry Christmas!

                    -ooo-

    ROBREDO OUT, PUNO CLONE IN: Fearless forecasts: Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo is out by January 2011, and will be replaced by someone whose thoughts and directions will be more in line with the thoughts and directions of Undersecretary Rico E. Puno---a Puno clone, that is. Robredo will more likely be made a “presidential adviser on local governments”.

                    -ooo-

    ANTI-OFW POLICY, PRO-CRONNY? John Petalcorin, a subscriber of the philstar.com, the online edition of the Philippine Star, reacted strongly to plans by the Aquino government to stop the deployment of overseas Filipino workers (OFWs) to some 100 countries next year: “This action of PNoy administration is a dictate of business cronies in Philippines. Tightening send-off rules for OFWs will maintain high supply of domestic labor that will ensure suppression of domestic wage hike pressure.”

                    -ooo-

THE TRANSFIGURATION OF JESUS: In the life of Jesus, there are two incidents which are recounted in the Bible where God Himself confirms, directly and in no uncertain terms, that Jesus is, indeed, the Son of God.
The first incident is the baptism of Jesus at the River Jordan, and the second incident is the so-called “Transfiguration” on top of the mountain. In these two incidents, God announces, in the full view and hearing of many people: “This is my son, whom I am well pleased, whom I have chosen, listen to him.”

The “Transfiguration” now forms part of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians as its fourth mystery in its Mysteries of Light (or Luminous Mysteries), and is found in the Gospels of Matthew (17:1 to 13), Mark (9:2 to 13) and Luke (9:28 to 36).

                -ooo-

DIVINITY OF JESUS CONFIRMED BY TRANSFIGURATION: Why is the Transfiguration an important part of Jesus’ life, aside from the fact that it is an event that, like other parts of the Bible pertaining to Him, confirms His divine status as the Son of God?

It is important because the narrations of the event by Matthew, Mark and Luke indicate, with precise uniformity, that there is a “connection”, as it were, between Jesus and the prophets of old, especially the important ones like Moses and Elijah, which connection on the other hand shows the continuity of God’s directions for the salvation of man.

                -ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 and 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.


---


Maligayang Pasko sa lahat!


    PASKO 2010: DAAN TUNGO SA LANGIT: Ngayong sumapit na ang Pasko 2010, dapat nating isaisip minsan pa ang tunay na kahulugan nito---may Pasko sapagkat niregaluhan tayo ng Diyos ng tanging Daan patungo sa langit, bagamat labis tayong nagkasala sa Kanya. Ang tanong sa atin ngayon ay ito: sigurado na bang sa langit tayo tutungo, o hindi pa rin?

                    -ooo-

    MENSAHE SA PASKO: Ang aking mensahe sa pasko? Juan 3:16 ng Bibliya: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay di mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.” Ulit-ulitin po ninyo ito ngayong Pasko at darating ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Maligayang Pasko po.

                    -ooo-

    ROBREDO AALIS NA, PUNO CLONE HAHALILI: Matapang na hula: maaalis na sa Enero 2011 si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo, at mapapalitan ng isang ang pag-iisip at pananaw ay halos katulad na katulad ng mga pag-iisip at pananaw ni Undersecretary Rico E. Puno---isang Puno clone (o kagayang-kagaya kumbaga ni Puno). Gagawin malamang si Robredo na isa na lamang “presidential adviser on local governments”.

                    -ooo-

    ANTI-OFW, PRO-CRONY? Reaksiyon ni John Petalcorin, isang subscriber ng philstar.com (ang online edition ng Philippine Star) sa plano ng Aquino government na pahintuin ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers (OFWs) sa halos 100 bansa sa 2011: “Ang aksiyong ito ng PNoy administration ay dikta ng mga business cronies. Ang mas mahirap na pagpapa-alis ng OFWs ay mag-iiwan ng mas maraming mga manggagawa sa bansa, dahilan upang maging mahirap ang pagpapataas ng kanilang mga sahod.”

                    -ooo-

ANG PAGBABAGO SA ANYO NI JESUS: Sa buhay ni Jesus, mayroong dalawang insidenteng isinasalarawan ang Bibliya kung saan ang Diyos mismo ang siyang nagpapatunay na si Jesus ay tunay ngang “Anak ng Diyos.”

Ang una sa dalawang insidenteng ito ay makikita sa bautismo o pagbibinyag ni Jesus sa Ilog ng Jordan, at ang pangalawang pangyayari ukol dito ay naganap naman sa tinatawag na “Pagbabago ng Anyo ni Jesus” sa taas ng bundok.

Sa dalawang insidenteng ito, nagsalita ang Diyos na nakikita a nadidinig ng maraming tao, na “Ito ang aking anak, na kinalulugdan ko, na pinili ko, at pakinggan ninyo siya.”

                -ooo-

KONEKSIYON NI JESUS SA MGA PROPETA: Ang “Pagbabago ng Anyo ni Jesus” ay bahagi na ngayon ng Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko bilang ika-apat na misterio ng mga Misterio ng Ilaw at ang kuwento ukol dito ay mababasa sa mga Evangelio ni Mateo (17:1-13), Marcos (9:2-13) at Lucas (9:28-36)

Ito ay mahalaga sapagkat ang mga pagsasalarawang ginawa nina Mateo, Marcos at Lucas ay nagpapakita na mayroong “koneksiyon” si Jesus sa mga naunang propeta, lalo na ng mga mahahalagang propetang kagaya nina Moses at Elias, at kung saan ang “koneksiyong” ito ay nagpapakita naman ng pagpapatuloy ng landasin itinuturo ng Diyos para sa kaligtasan ng tao.

                -ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po kayo sa 0917 984 24 68 at 0922 833 43 96, o  mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.


-000-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.