BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom; there will be famines and earthquakes from place to place. All these are the beginning of the labor pains…” (Matthew 24:7-8, the Holy Bible).

                    -ooo-

    SIGNS OF THE END TIMES: The internal turbulence unsettling and unseating many governments in the Middle East right now, the snow storms and floods afflicting many countries around the world, the famines and earthquakes victimizing millions everywhere, and the appearance of people claiming they are Christ, should be taken by all as signs---the signs of the end times.

    The Lord Jesus warned all of us that these events actually signal the beginning of the end of the world. As He was fond of saying, “those who have eyes must see, and those who have ears must hear”.

                    -ooo-

    HEIDI MENDOZA’S FATHER: Where did former Commission on Audit executive Heidi Mendoza get the courage to speak out on military corruption? From her deceased policeman father, the late Agapito Lloce, who, in his deathbed, told his children not to eat anything coming from corruption, and to be contented even with life’s difficulties.

    Indeed, how many are the parents among us who take time out to teach our children the values of morality, goodness and godliness? It would seem we have time for almost everything, except teaching our children the principles in life that they should live by.

    And yet, we are admonished by the Bible in this manner, in its Proverbs 22:6: “Train the child in the way he should go, and he will never depart from it.” Wherever Mr. Lloce is right now, I am sure he would be very happy knowing that he taught his children well.

                    -ooo-

    SEN. MIRIAM SHOULD NOT INHIBIT: I am against the inhibition of Sen. Miriam Defensor Santiago from the hearings of the Senate Blue Ribbon Committee if and when her younger brother, former AFP Chief Benjamin Defensor, is summoned to testify on allegations of corruption in the military.

    Miriam should participate in the hearings, so her own questions about military corruption, and about the possible involvement of her own brother, could be personally clarified by her. Senate hearings are not court hearings where judgments have to be made---they are just fact-finding inquiries, so there is not going to be any conflict of interest.

                    -ooo-

    HEARINGS PREJUDICING AQUINO GOV’T: But really, where are all these legislative investigations about military corruption leading to? I suppose that they would ultimately lead to the crafting of laws that would eliminate, if not reduce, corruption in the military establishment, but then what would its effects be on the people as a whole?

    The reaction of the Management Association of the Philippines---which said businessmen are appalled at the extent of the corruption of top military officers---is a gauge. I guess that, with allegations of wanton stealing and virtual plunder of government money, all of these would lead to dissatisfaction with the entire government which could prejudice President Aquino’s term.


---


PNoy, nasasaktan sa military corruption


    INSPIRASYON SA BUHAY: “…Mag-aaklas ang mga bansa laban sa ibang bansa, ganundin ang mga kaharian laban sa ibang kaharian; magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba’t ibang lugar. Ang lahat ng ito ay umpisa na ng paghihirap…” (Mateo 24:7-8, Bibliya).

                    -ooo-

    TANDA NG WAKAS NG PANAHON: Ang kaguluhang yumayanig sa maraming mga pamahalaan sa Gitnang Silangan sa ngayon, ang mga bagyo ng yelo at mga pagbaha sa maraming bansa sa buong mundo, ang mga taggutom at lindol na bumibiktima ng milyong katao sa lahat ng dako, at ang paglitaw ng mga nagpapakilalang sila ang Kristo, ay dapat kilalaning mga senyales---senyales ng pagwawakas ng panahon.

    Ibinabala sa ating ng Panginoong Jesus ang lahat ng ito bilang tanda na nag-uumpisa na ang katapusan ng daigdig. Gaya ng Kanyang maadalas sabihin: “tumingin ang mga may mata, makinig ang mga may tenga”.

                    -ooo-

    AMA NI HEIDI MENDOZA: Saan galing ang tapang ni dating Commission on Audit executive Heidi Mendoza sa pagbubunyag sa korapsiyon sa militar? Mula sa kanyang namayapa ng ama na dating pulis, si Agapito Lloce, na nagbilin bago siya namatay: huwag kakain ng anumang galing sa katiwalian, at maging matiyaga sa harap ng mga hirap.

    Tunay nga, ilan sa ating mga magulang ang nagsusumikap turuan ang ating mga anak ng moralidad, kabutihan at pagiging maka-Diyos? Tila ba may panahon tayo sa napakaraming bagay, pero wala tayong oras sa pagtuturo sa ating mga anak ng mga aral na kanilang susundin sa buhay.

    Pero ito ang iniuutos ng Bibliya sa mga magulang, sa kanyang Kawikaan 22:6: “Turuan natin ang mga bata sa landas dapat nilang tahakin, at hindi sila hihiwalay dito kailanman.” Saan man naroroon si G. Lloce ngayon, alam kong masaya siya sapagkat naturuan niya ng mahusay ang kanyang mga anak.

                    -ooo-

    SEN. MIRIAM, DI DAPAT MAG-INHIBIT: Tutol ako sa pag-ayaw ni Sen. Miriam Defensor Santiago na dumalo sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa isyu ng korapsiyon sa militar, kung isasalang doon ang kanyang kapatid, si dating AFP Chief of Staff Benjamin Defensor.

    Dapat sumama pa din si Miriam sa mga pagdinig, upang ang kanyang sariling mga katanungan ukol sa military corrption at sa posibleng pagkakasangkot ng kanyang sariling kapatid, ay personal niyang maliwanagan. Ang mga pagdinig sa Senado ay hindi naman gaya ng mga pagdinig sa mga hukuman---sa Senado ay fact-finding lang naman, kaya walang conflict of interest na magaganap.

                    -ooo-

    NAPEPERHUWISIYO ANG AQUINO GOV’T SA MGA PAGDINIG: Pero, sa totoo lang, saan patungo ang mga pagdinig na ito sa korapsiyon sa militar? Siguro nga ay tutungo ito sa pagbalangkas ng mga batas na mag-aalis o magpapa-baba ng korapsiyon, pero ano ba ang epekto nito sa sambayanan?

    Ang reaksiyon ng Management Association of the Philippines---na nagsabing nasusuka na ang mga negosyante sa lawak ng katiwalian sa militar---ay isang batayan. Sa aking tingin, sa mga naglalabasang impormasyon, lahat ng ito ay magbubunga ng pagkagalit sa buong gobyerno at maaaring mapasama ang panunungkulan ng Pangulong Aquino.