BY ATTY. BATAS MAURICIO


OFW faces beheading in Saudi; abolish DOT?

    ABOLISH DOT TO PROMOTE PHILIPPINE TOURISM? US-based topnotch Filipino lawyer, Dan I. Amosin, says, in reaction to our item on “OK Philippines” the other day,  that the Department of Tourism (DOT) should be abolished instead to make Philippine tourism work.

Here is his full reaction, sent through the e-group of the Sigma Rho Fraternity of the UP College of Law: “No matter how much the DOT would promote tourism, tourists will not come if our peace and order situation does not improve, what with kidnappings, insurgency, beheadings, etc., in the Philippines grabbing international headlines.

“My suggestion is to abolish the DOT, a useless department created by Marcos to accommodate his pimp (name deleted by me), and transfer its funds to PNP to augment salaries and increase the number of policemen, so as to improve peace and order.

“Also, make peace with insurgents to minimize incidence of bombings, ambushes, etc., which are always headlined abroad….” Makes sense, does it not, President Aquino and Tourism Secretary Alberto Lim?

                -ooo-

    WILL PNOY AND AQUINO GOV’T JUST ALLOW AN OFW TO BE BEHEADED? Here is an urgent appeal from overseas Filipino worker (OFW) Dondon Celestino Lanuza who is in jail at the Damman Central Jail in Saudi Arabia since August 2000, and is awaiting to be beheaded after a Saudi court found him guilty of killing someone.
    “Good day po, I’m OFW on KSA death row and was incarcerated here in Dammam Central Jail since August 2000. I was sentenced to death by beheading. And I’m exactly 10 Years and 3 Months and 8 Days now suffering hard behind bar!

“Clock is ticking, my death is near! I’m appealing your help to please tap our government to save me from death sentence. You may contact also www.president.gov.ph on my behalf. Please help me…”

    I wonder if the Department of Foreign Affairs, the Philippine Overseas Employment Administration, the Overseas Workers Welfare Administration and even the Office of the President, who routinely sing praises extolling OFWs as the new Filipino heroes, would allow Lanuza, an OFW hero, to die just like that.

                    -ooo-

    LIFE’S INSPIRATIONS---THE END IS NEAR: "But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are inside the city depart, and let not those who are out in the country enter it; for these are days of vengeance, to fulfill all that is written…

“For great distress shall be upon the earth and wrath upon this people; they will fall by the edge of the sword, and be led captive among all nations; and Jerusalem will be trodden down by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled….” (Luke 21: 20-28, the Holy Bible, the New International Version).

    Are we prepared for the end?


----


OFW, pupugutan na sa Saudi;DOT, buwagin?


    DOT, BUWAGIN UPANG MAISULONG ANG TURISMO? Isang mahusay na abogadong Pilipino na sa ngayon ay nakabase na sa Amerika, si Atty. Dan I. Amosin, ay nagpapanukala, bilang reaksiyon sa ating kolum sa “OK Philippines” noong isang araw, na dapat ay buwagin na ang Department of Tourism (DOT) upang mapaganda ang turismo sa Pilipinas.

Ang reaksiyon, na ipinadala sa e-group ng Sigma Rho Fraternity ng UP College of Law: “Kahit na anong galing ng DOT, hindi pa rin magpupuntahan sa atin ang mga turista kung ang sitwasyong pang-kapayapaan at pang-kaayusan ay hindi bubuti, lalo na at ang mga nangyayaring kidnapping, paglaban sa gobyerno, pagpugot ng ulo at iba pang krimen sa Pilipinas ay lagi ng natatampok sa mga balita sa ibang bansa.

 “Ang aking panukala ay buwagin ang DOT, isang inutil na departamentong itinatag lamang ni Marcos upang bigyang-puwesto ang kanyang bugaw (tinanggal ko ang pangalan), at ilipat ang mga pondo nito sa PNP upang mapalaki ang mga sahod ng mga pulis at mapadami ang kanilang bilang, upang mapabuti ang kaayusan.

“Ganundin, kailangang magkaroon ng unawaan sa mga rebelde upang lumiit ang insidente ng mga pambobomba, pagpatay, at iba pa, na laging nahe-headline sa ibang bansa…” Magandang panukala, di po ba Pangulong Aquino at Secretary Alberto Lim?

                -ooo-

    PABABAYAAN BA NI PNOY AT NG GOBYERNO NA MAPUGUTAN ANG ISANG OFW? Naririto ang isang kahilingan sa pagtulong mula kay overseas Filipino worker (OFW) Dondon Celestino Lanuza, na nakakulong sa Dammam Central Jail sa Saudi Arabia mula pa noong Agosto 2000, at naghihintay na pugutan ng ulo matapos siyang mapatunayang nagkasala sa pagpatay ng isang Saudi court.
    “Magandang araw po, isa akong OFW sa KSA death row, at nakakulong dito sa Dammam Central Jail mula pa noong Agosto 2000. Nasentensiyahan po ng pugot-ulo. At ako po ay nakakulong ng sampung taon, tatlong buwan at walong araw, na nagdurusa ng husto sa likod ng rehas.

“Tumatakbo po ang oras, malapit na ang aking kamatayan! Humihingi po ako ng inyong tulong upang kalampagin ang gobyerno at mailigtas ako mula sa parusang kamatayan. Paki-contact po ang www.president.gov.ph para sa akin. Pakitulong po…”

    Iniisip ko, pababayaan ba ng Department of Foreign Affairs, Philippine Overseas Employment Administration, Overseas Workers Welfare Administration at maging ng Office of the President, na pumupuri sa mga OFWs bilang bagong bayani, na mapugutan ng ganun na lamang si Dondon, isa sa mga bagong bayani?

                    -ooo-

    INSPIRASYON SA BUHAY---MALAPIT  NA ANG WAKAS: “Ngunit kung makikita ninyong ang Jerusalem ay napapaligiran na ng mga hukbo, alamin ninyo, ang karumal-dumal ay malapit na. Sa ganyan, pabayaang ang mga nasa Juda ay magpunta sa mga bundok, at yaong mga nasa loob ng mga lungsod ay umalis, at huwag papayagan ang mga nasa malalayo na pumasok pa, sapagkat araw na iyon ng pagtutuos, upang matupad ang lahat ng nakasulat…

“Sapagkat malaking kapighatian at galit ang darating sa mundo at sa tao; mapapatay sila sa talim ng espada, at magiging alipin sa hanay ng mga bansa; at ang Jerusalem ay yayapakan ng mga Hentil, hanggang hindi nagkakaroon ang kaganapan ang panahon ng mga Hentil…” (Lucas 21: 20-28, Bibliya).

    Nakahanda ba tayo sa pagdating ng wakas?


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.