BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “Do not fret because of the wicked; do not be envious of wrongdoers, for they will soon fade like the grass, and wither like the green herb. Trust in the Lord and do good; so you will live in the land, and enjoy security. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart…” (Psalms 37: 1-4, the Holy Bible).

                    -ooo-

    DOUBLE STANDARD OF JUSTICE IN RP BEING REMEDIED: Indian Geronimo Sy is a quaint name for an important, even if still very, very young, official---an assistant secretary---of the Department of Justice, but it is a name that fades in importance the moment the guy starts talking about what ails the justice system of the Philippines.

    Asst. Secretary Sy had no qualms belting out, to the shock and awe of the members of the Rotary Club of Intramuros who had him as their guest speaker last Thursday, November 4, 2010, that “there is a double standard of justice in the country, one for the rich and one for the poor.”

    He said much is still to be done to give our countrymen equality in the dispensation of justice, but that, he assured, there is now a movement among middle level executives of the DOJ whose primary objective is the dispensation of justice “without fear or favor” in the future.

    Former Supreme Court Associate Justice Leonardo Quisumbing, the president-in-waiting of the Club, could not help but blurt out his agonized concurrence at the end of Sy’s talk, saying this double standard of justice has been with the country for as long as he can remember.

                    -ooo-

    PNOY GETS SHAMED FOR INTELLIGENCE BOOBOOS: It must be very embarrassing for President Aquino to be told that his government was actually briefed about possible terroristic attacks against the Philippines even before he publicly berated foreign governments which have issued travel advisories prohibiting their citizens to come here in the next several days.

    The President said he was not aware of any threat against the country, and so he complained that the travel advisories were ill-advised and had no basis at all. It is now clear however that Philippine military, police and intelligence officials were informed as early as November 1 about the reality of the threats.

    What to do now? I guess that the President should talk to the military, police and intelligence agencies, and plead with them to be more straightforward to him on matters of security, especially those shared by foreign powers. Otherwise, he can just kick their chiefs out for shaming him before the world.

                    -ooo-

    UPDATE ON PACQUIAO-MARGARITO FIGHT: “I have played and replayed this boxing match in my mind several times and I just do not see Pacquiao winning this bout against Antonio Margarito.  The Mexican fighter is just too big for the little Mexican Executioner,” says one “DidoRP” (rp.dido777@yahoo.com) in a post at the egroup “ang bagong pinoy”. Agree or disagree? Email DidoRP or me, at batasmauricio@yahoo.com.

-ooo-

Problema ni Pacquiao; double standard sa RP

INSPIRASYON SA BUHAY: “Huwag kang malulungkot dahil sa masasama; huwag kang maiinggit sa mga makasalanan, sapagkat di maglalaon sila ay mawawala na gaya ng damo, at matutuyo gaya ng halaman. Magtiwala ka sa Diyos at gumawa ng mabuti, upang makamtan mo ang lupang bigay sa iyo, at mamuhay ng mahusay. Maging masaya ka sa Panginoon, at ibibigay Niya ang naisin ng puso mo…” (Awit 37: 1-4, Bibliya).


                    -ooo-

    DOUBLE STANDARD NG KATARUNGAN, GINAGAWAN NG PARAAN: Ang pangalang Indian Geronimo Sy ay isang kakatwang pangalan para sa isang mataas bagamat batam-bata pang opisyal---assistant secretary---ng Department of Justice, pero itong pangalan niyang ito ay di na napapansin pag nag-umpisa siyang magsalita ukol sa mga problema ng katarungan sa Pilipinas.

    Wala kasing kiyeme itong si Asst. Secretary Sy sa pagsasabi sa mga gulat-na-gulat na mga kasapi ng Rotary Club of Intramuros na ginawa siyang guest speaker noong Huwebes, Nobyembre 4, 2010, na “mayroong dalawang sistema ng katarungan sa bansa, isa para sa mayayaman at isa para sa mahihirap.”

    Sinabi ni Sy na marami pang dapat gawin upang mabigyan ng pantay-pantay na katarungan ang ating mga kababayan, pero, paglilinaw niya, mayroon ng pagkilos ang mga opisyales ng DOJ tungo sa pagbibigay ng katarungan ng walang kinikilingan o walang pinapaboran sa malapit na hinaharap.

    Walang nagawa si dating Supreme Court Associate Justice Leonardo Quisumbing, ang susunod na pangulo ng Club, kundi ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Sy sa pamamagitan ng pag-amin na ang double standard of justice na ito ay talamak na sa bansa ng napakatagal ng panahon.

                    -ooo-

    PNOY, NAPAHIYA SA TERROR ISSUE: Siguradong hiyang-hiya sa ngayon ang Pangulong Aquino matapos masabihan na ang kanyang pamahalaan ay nabigyan pala ng impormasyon ukol sa mga posibleng terroristic attacks laban sa Pilipinas, bago pa man niya binanatan ang gobyerno ng ibang mga bansa na nagbawal sa kanilang mga mamamayang tumungo sa atin sa mga susunod na araw.

    Ayon sa Pangulo, wala siyang alam na may mga banta ng terorismo sa bansa, kaya nagrereklamo siya kontra sa mga inilabas na pagbabawal sa pagpunta rito, at sinasabi niyang walang basehan ang mga ito. Pero maliwanag na sa ngayon na ang mga opisyales ng militar, pulisya at ng intelligence agencies ay nasabihan na noon pa mang Nobyembre 1 ukol sa mga terroristic attacks.

    Ano ang gagawin niya ngayon? Sa aking tingin, kailangang pakiusapan ng Pangulo ang kanyang mga opisyales na maging tapat naman sana sila sa kanya sa mga impormasyon sa seguridad, lalo na yung bigay ng ibang bansa. Kung hindi naman, pagsisipain na lamang niya ang mga opisyales na ito dahil hiniya siya sa buong mundo.

                    -ooo-

    UPDATE SA PACQUIAO-MARGARITO FIGHT: “Pinag-aralan ko ng maigi ang labang ito, at talagang hindi ko makita kung papaanong mananalo si Pacquiao laban kay Antonio Margarito. Ang Mexican fighter ay sobrang laki kumparado sa maliit na Mexican executioner,” sabi ng isang “DidoRP” (rp.dido777@yahoo.com) sa isang artikulo sa egroup na “ang bagong pinoy”. Ok o hindi? Email po ninyo si DidoRP  o ako, sa batasmauricio@yahoo.com.
-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.