BY ATTY. BATAS MAURICIO


SHORTER FIRECRACKER REVELRIES DUE TO ECONOMIC WOES: It was still an “explosive” welcoming of the New Year alright, but noticeably shorter. Was this because of the drive against firecrackers by the government, or Filipinos really did not have that much to spend for the usual pyrotechnics this 2011?

                    -ooo-

    SMOKE ENVELOPES FILIPINOS THE MORNING AFTER: One big casualty in the just concluded New Year celebrations is the environment. As Filipinos woke up January 01, 2011, a greatly visible white mist of smoke eerily enveloped their surroundings for quite a while, polluting the air, and  threatening the eruption of upper respiratory diseases among many.

                    -ooo-

    PLEADING GUILTY BAD FOR REP. SINGSON: It may not really be a good idea for Ilocos Sur Rep. Ronald Singson to plead guilty to a lesser offense of drug abuse, instead of drug selling. If he admits he is using illegal drugs, that could cost him his seat in the House of Representatives because, in the Philippines, drug abuse is still a criminal offense.

                    -ooo-

    JESSICA ALFARO CORRECT IN NOT TESTIFYING AGAIN: Indeed, if I were Jessica Alfaro, I will not want to testify again in the Vizconde case for she is correct in her perception that it is now the Supreme Court itself which has discredited her account of the crime, and in the Philippines, whatever the Court says becomes the law of the land.

                    -ooo-

ASCENSION OF OUR LORD: The “Ascension of our Lord” is the second “Glorious Mystery” in the Holy Rosary of Roman Catholic Christians, and it speaks about the manner by which the Lord Jesus was taken up to heaven after His resurrection.

    Only two of the Gospels contain an account of the ascension. The first account is found in Mark, in its Chapter 16, verses 19 and 20, while the second account is found in Luke, in its Chapter 24, verses 50, 51, 52 and 53.

    The Gospels of Matthew and John do not have this story, but the Book of Acts, in its Chapter 1, verses 1 to 11, contain a vivid description of how Jesus was “taken up to heaven.”

                    -ooo-

    JESUS WILL RETURN AGAIN: In Mark, this is how the story is told: “After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it.”

    In Luke, the ascension is described in this manner: “When he had let them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left and them and was taken up into heaven. Then they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy. And they stayed continually at the temple, praising God.”

    In Acts, the promise of Jesus returning after He was taken to heaven, “in the same way you have seen him go into heaven” was made.

                    -ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96 or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---

Pag-amin sa droga ni Rep. Singson


    MAS MAIKLING PAGPAPAPUTOK DAHIL SA KULANG SA PERA: Oo at naroroon pa din ang putukan sa pagsalubong ng Bagong Taon, pero kapansin-pansin na mas maikli ito ngayon. Ito kaya ay bunga ng kampanya laban sa paputok ng gobyerno, o kulang lang talaga sa pambili ang mga Pilipino ngayong 2011?

                    -ooo-

    USOK BUMALOT SA MGA PINOY SA BAGONG TAON: Ang isa sa pinaka-naperhuwisiyo sa pagpasok ng Bagong Taon ay ang kalikasan at kapaligiran. Sa kanilang paggising noong Enero 01, 2011, sinalubong ang mga kababayan natin ng lambong ng puting usok sa kanilang paligid na hindi agad nawala, nagbigay ng polyusiyon sa hangin, at nagbabanta pa ngayon ng sakit sa paghinga at hika.

                    -ooo-

    PAG-AMIN NI REP. SINGSON SA DROGA, DI MAGANDA: Hindi maganda sa aking tingin ang gagawing pag-amin ni Ilocos Sur Rep. Ronald Singson na siya ay gumagamit ng droga bagamat hindi siya nagbebenta nito. Kung aamin siya nito, maaaring gamitin ito upang patalsikin siya sa Kamara de Representantes, sapagkat sa Pilipino, krimen pa din ang paggamit ng illegal na droga.

                    -ooo-

    JESSICA ALFARO, DI NA NGA DAPAT TUMESTIGO PA: Tama si Jessica Alfaro sa pag-ayaw niyang tumestigo na sa Vizconde case minsan pa, batay na din sa kanyang pananaw na ang Korte Suprema na kasi mismo ang bumalewala sa kanyang kuwento ukol sa krimen. Sa Pilipinas, anuman ang sabihin ng mataas na hukuman ay nagiging batas at hindi na nababali pa.

                    -ooo-

PAG-AKYAT SA LANGIT NI JESUS: Ang “Pag-akyat sa Langit ni Jesus” ang siyang pangalawang misteryo sa mga “Misteryo ng Luwalhati” sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko, at ito ay nagsasalarawan ng kung paanong ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit matapos ang Kanyang muling pagka-buhay.

    Dalawa lamang sa mga Evangelio ang naglalaman ng kuwentong ito ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Ang unang kuwento ay makikita sa Marcos, sa kanyang Kapitulo 16, bersikulo 19 at 20, samantalang ang pangalawang pagsasalarawan nito ay makikita naman sa Lucas, sa kanyang Kapitulo 24, bersikulo 50, 51, 52 at 53.

    Ang mga Evangelio nina Mateo at Juan ay hindi nagtataglay ng kuwento ito, subalit sa Aklat ng mga Gawa, sa kanyang Kapitulo 1, bersikulo 1 hanggang 11, ay makikita ang isang maliwanag na pagpapatunay ng kung paanong si Jesus ay umakyat sa langit.
                    -ooo-

    MULING BABALIK SI JESUS: Sa Marcos, ganito ang kuwentong mababasa doon: “Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila.”

    Sa Lucas, ganito naman ang sinasabi: “Pagkatapos ng mga ito, sila’y isinama ni Jesus sa labas ng lunsod. Padating sa Bethania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila’y binasbasan. Habang iginagawad niya ito, siya nama’y lumalayo paakyat sa langit. Siya’y sinamba nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa Templo, at doo’y nagpupuri sa Diyos.”

    Sa Aklat ng mga Gawa, ginawa naman ang pangakong kung papaanong iniakyat sa langit si Jesus, ganundin ang magaganap sa Kanyang pagbabalik.
                   
-ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.