BY ATTY. BATAS MAURICIO

PNOY’S POPULARITY DECLINING DUE TO PERCEPTION OF LACK OF PERFORMANCE: The people around President Aquino must strive to do something about the sliding popularity of the Chief Executive.

True, his approval and trust ratings are still high at this point, but considering the growing noise (not only in the Philippines but even internationally) about the President’s inability to do something of substance in the fight against corruption in the country and in the overall efforts to uplift the life of Filipinos, it wouldn’t be long before he suffers the fate that befell US President Obama.

For starters, someone at the Malacanang communications group should seriously start monitoring social networking sites, and letters to the editor in newspapers, and text messages sent to radio and TV programs, because there is a clear direction of dissatisfaction and discontent against the President being printed and aired in all of these areas.

Then, the think tank at the Palace must act double time to come up with projects that would show competence and mental agility on the part of the Chief Executive in addressing the country’s problems.

                -ooo-

LUISTRO AND SANTIAGO: WATCH OUT YOUR TONGUE: Education Secretary Armin Luistro may cry foul to high heavens about the opposition to his confirmation being made by Sen. Mirriam Defensor Santiago, but the lesson for him and for all others should be, while it is easy to condemn and deride and put one over another at one point in time, there will always be a counter-reaction to such condemnation and derision, sooner or later.

It is clear that Mirriam’s refusal to have Luistro confirmed stems from the secretary’s previous attacks against the senator when she refused, during the 2001 impeachment trial of former President Estrada, to open a second envelope which was widely believed to contain incriminatory evidence against the former chief executive.

In a letter entered into the record of the Senate, Santiago said: “I was savaged by (Luistro) and his gang… I was demonized without cause by (Luistro) and his gang, in their belief that only they, as self-appointed arbiters of morality, are privileged to know the moral truth.”
Indeed, as the Bible in its Ephesians 4:29 says: “No foul language should come out of your mouths, but only such as is good for needed edification, that it may impart grace to those who hear…All bitterness, fury, anger, shouting and reviling must be removed from you, along with all malice…”
                    -ooo-

    ORO LABORATORIES, 76, AND STILL GOING STRONG: Did you know that since it was started in 1934, Oro Laboratories continues to churn out quality and skin care products that are now being patronized not only in the Philippines but even in the whole world?

    Marietha Guidote Guanzon Holmgren, the current president of the company, told members of the Rotary Club of Intramuros during their regular meeting Thursday, November 11, 2010, that under her watch, Oro Laboratories have produced new products that continue to help in maintaining a healthy lifestyle for their users.---


Bagsak na popularidad ni PNoy: di siya epektibo?


    POPULARIDAD NI PNOY BAGSAK DAHIL SA PANANAW NA DI SIYA EPEKTIBO: Dapat ngang magmadali ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Arroyo, at magsumikap silang kumilos laban sa bumababang popularidad nito.

Totoo ngang mataas pa rin ang rating ng Pangulo sa ngayon, pero kung isasaalang-alang natin ang umiingay na pagpuna (hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo) ukol sa sinasabing kabiguan ng Pangulo na tugunan ng tuluyan ang problema ng korapsiyon sa bansa at ang pagpapataas sa antas ng buhay ng sambayanan, baka hindi magtagal ay magaya siya kay US President Obama.

Bilang panimula, kailangang pag-aralan ng Malacanang communications group ang mga naglalabasan sa mga social networking sites, sa mga sulat sa mga patnugot ng mga pahayagan, at sa mga text messages sa mga radyo at telebisyon, sapagkat may maliwanag na disgusto sa mga ito laban sa Pangulo.

Pagkatapos, ang mga think-tank boys sa Palasyo ay dapat ding magmadali upang makagawa sila ng mga proyektong magpapakita ng kahusayan at kagalingan sa pag-iisip ng Punong Ehekutibo kung pagtugon sa mga problema ng bansa ang pag-uusapan.

                -ooo-

LUISTRO AT SANTIAGO: BANTAYAN ANG INYONG DILA: Magpalahaw man ng iyak hanggang langit si Education Secretary Armin Luistro ukol sa pagtutol ni Sen. Mirriam Defensor Santiago sa kanyang kumpirmasyon bilang kalihim, pero hindi niya dapat kalilimutang bagamat madaling pumuna at bumatikos, mayroong kontra-reaksiyon sa lahat ng ito pagdating ng araw.

Maliwanag kasi na tumututol si Mirriam laban sa kumpirmasyon ni Luistro dahil sa ginawang atake ng kalihim laban sa senadora noong itong huli naman ang tumanggi, sa 2001 impeachment trial ng dating Pangulong Estrada, na buksan ang pangalawang envelope sa paglilitis na pinaniniwalaang naglalaman ng mabigat na ebidensiya laban sa dating pangulo.

Sa kanyang sulat na ini-record sa Senado, sinabi ni Santiago: “Inalipusta ako ni (Luistro) at ng kanyang grupo…Ginawa akong mukhang demonyo ng wala namang dahilan sina (Luistro) at ng kanyang grupo, dahil sa paniniwala nilang sila lamang, bilang mga tagataya ng moralidad, ang nakakaalam ng katotohanan at katapatan…”
Tunay nga, gaya ng sinasabi ng Bibliya sa Efeso 4:29: “ Wala dapat masamang salita na magmumula sa inyong mga bibig, kundi mga mabubuting bagay lamang upang mai-angat natin ang ating kapwa, at magsilbing pagpapala sa mga nakikinig…Ang lahat ng kapaitan, galit, paninigaw at pag-alipusta ay dapat maalis sa inyo, kasama na rin ang malisya…”
                    -ooo-

    ORO LABORATORIES, 76, AT LALONG LUMALAKAS: Alam ba ninyong mula noong maitatag ang Oro Laboratories noong 1934 at hanggang  sa ngayon, patuloy ito sa paggawa at pagpapalabas ng mga produktong binibili di lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo?

    Sa pagsasalita ni Marietha Guidote Guanzon Holmgren, ang kasalukuyang presidete ng kompanya, sa mga kasapi ng Rotary Club of Intramuros sa kanilang regular na pagpupulong noong Huwebes, Nobyembre 11, 2010, sa ilalim ng kanyang pamamahala ay nakapagpalabas pa ang Oro Laboratories ng mga bagong produkto na tumutulong mapahusay ang kalusugan ng sambayanan.


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.