BY ATTY. BATAS MAURICIO


PNOY’S LOVELIFE A PUBLIC CONCERN: All this crap about Malacanang or the Office of the President not wanting to talk about the love life of President Aquino should be stopped posthaste: just like his state of health which the 1987 Constitution requires to be made known to the public, the President’s state of the heart is a matter of public concern, which the public has a right to know.

    The President and his subalterns must tell us who is the woman that he is seeing, with whom he is going out on dates, and with whom he is intimately and privately connected, because anything that the President does, 24 hours a day, even in his private moments, affect the security and well-being of the country and its people, and to that extent, there is a need for transparency.

                    -ooo-

    PACQUIAO AND SHALANI VIOLATING THE CONSTITUTION? I wonder if Sarangani Rep. Manny Pacquiao and Valenzuela City Councilor Shalani Soledad and other politicians who are either in show business or sports and earning fantastic sums are aware that the 1987 Constitution prohibits them from receiving additional compensation on top of what they are receiving as such officials.

    Section 8, Art. X of the Constitution says: “No elective or appointive public officer or employee shall receive additional, double, or indirect compensation, unless specifically authorized by law, nor accept without the consent of the Congress, any present, emolument, office, or title of any kind from any foreign government.
Pensions or gratuities shall not be considered as additional, double, or indirect compensation.”

                    -ooo-

    MORE COUPS UP VS. RP: The current pronouncements of the Armed Forces of the Philippines that it is welcoming back to its fold soldiers and officers who rebelled against the government in the past will only embolden mutinous and rebellious military men to do the same adventurism in the future.

Expect more coups and more mutinies, therefore, in the days to come which will only bring down the country all the more, since more coups and mutinies would mean instability of the economy and of the entire country. To me, this is the height of treason. I say, if a soldier rebels, cut him off immediately.

                    -ooo-
   
    WHY IS ABAD SILENT RE: “PROFIT PARTICIPATION FEE”? I am amused that Budget Secretary Butch Abad and everyone else looking into the budgetary problems of state colleges and universities (SUCs), including protesting students and officials of these public schools, are refusing to talk about “profit participation fee”---or the fee taken by officials of the Commission on Higher Education as allowances from the tuition of dirt poor students.

    One would think that Abad will push for stopping CHED officials from collecting the “profit participation fee” from SUCs, so that these institutions could use them to replace budget cuts, but the good secretary seems oblivious about the matter, or is totally refusing to touch the issue. Why?

                    -ooo-

    LIFE’S INSPIRATIONS: “Start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it….Folly is bound up in the heart of a child,  but the rod of discipline will drive it far away…” (Proverbs 22:6, 15, the Bible).

   -ooo-

PNoy lovelife; Pacman, Soledad, labag sa Konstitusyon?


    PNOY LOVELIFE, ISYUNG PAMPUBLIKO: Ang mga bali-balitang ayaw ng Malacanang at ng Office of the President na pag-usapan ang love life o buhay-pag-ibig ni Pangulong Aquino ay hindi maganda: gaya ng kalagayan ng kanyang kalusugan na iniaatas ng Saligang Batas ng 1987 na isapubliko, ang kalagayan ng puso ng Pangulo ay isyung pampubliko din, na dapat ding malaman ng lahat.

    Dapat sabihin sa atin ng Pangulo at ng kanyang mga alalay kung sinong babae ang nakikipagkita sa kanya, kanino siya nakikipag-date, at kung sino ang kasama niya sa mga pribadong sandali, sapagkat anuman ang ginagawa ng Pangulo, sa loob ng 24 oras sa isang araw, ay nakaka-apekto sa seguridad at kagalingan ng bayan at sambayanan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng transparency sa isyu.

                    -ooo-

    PACQUIAO AT SHALANI LUMALABAG SA SALIGANG BATAS? Ako ay nag-iisip: alam ba kaya nina Sarangani Rep. Manny Pacquiao at Valenzuela City Councilor Shalani Soledad at ng iba pang mga pulitikong nasa showbiz o sports at kumikita ng limpak-limpak na salapi na ipinagbabawal ng Saligang Batas ng 1987 ang pagtanggap nila ng dagdag na sahod, maliban sa kanilang mga suweldo?

    Ayon sa Section 8, Art. X ng Saligang Batas: “Walang nahalal o nanombrahanang opisyal o empleyado ang tatanggap ng dagdag, doble o anumang uri ng bayad, maliban na lamang kung ito ay pinapayagan ng batas, o ni tatanggap man ng walang pahintulot ang Kongreso, ng anumang regalo, bayad, posisyon o titulo mula sa pamahalaan ng ibang bansa. Ang pensiyon ay ituturing na dagdag o dobleng sahod.”

                    -ooo-

    MAS MARAMI PANG KUDETA VS. RP: Ang mga pahayag ng Armed Forces of the Philippines na muling tinatanggap nito sa kanyang hanay ang mga sundalo at opisyales nitong nagrebelde laban sa gobyerno ay lalo lamang magpapalakas ng loob ng mga rebeldeng sundalo na magsagawang muli ng mga paglaban o kudeta sa hinaharap.

Asahan na natin, kung ganon, ang mas maraming mga kudeta at pagrerebelde sa mga darating na araw, na magpapabagsak na naman sa ating bansa, sapagkat ito naman ang dulot ng mga kudeta talaga---mabuway na ekonomiya at ng buong bansa. Sa akin, ito ang pinakamataas na katrayduran. Kaya naman, kung may sundalong magrerebelde, sipain na agad siya.

                    -ooo-
   
    BAKIT TAHIMIK SI ABAD SA “PROFIT PARTICIPATION FEE”? Nakakatuwa naman itong si Budget Secretary Butch Abad sa isyu ng kakulangan ng budget ng mga state colleges and universities (SUCs), kasama na ang mga nagpo-protesta mula mga paaralang ito, dahil tumatanggi silang pag-usapan ang “profit participation fee”---o ang perang kinukuha ng mga opisyales ng Commission on Higher Education (CHED) mula sa mga tuition ng mga mahihirap na estudyante.

    Kung iisipin, dapat ay patigilin ni Abad ang CHED sa pangongolekta ng “profit participation fee” mula sa mga SUCs upang magamit ng mga ito ang pera kahalili ng babawasin sa kanilang budget, pero tila di niya alam ang isyung ito, o ayaw talaga niyang kilusin. Bakit?

                    -ooo-

    INSPIRASYON SA BUHAY: “Turuan ang bata sa daang dapat niyang tahakin, at hindi na siya hihiwalay dito maging sa kanyang paglaki…Ang kalokohan ay nasa puso ng bata, subalit ang disiplina ay magpapabago sa kanya….” (Kawikaan 22:6, 15, Bibliya).   -ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.