BY ATTY. BATAS MAURICIO


MUZZLE-TAPED GUNS USELESS: Did you see how the policemen photographed by the Philippine Star for its December 28, 2010 issue were smirking and looking grim while raising their muzzle-taped guns? It looked as if they were telling us, “this is stupid, our guns are taped, but we have other guns anyway”. Happy new year!!!

                    -ooo-

    PNOY, ET. AL. WANTS SC JUSTICES TO RESIGN? I agree with UP Prof. Prospero De Vera, a political analyst, that President Aquino and his government and the Supreme Court must find a way to patch up their differences, so they can work together for the good of the country and its people, but, it seems the President and his subalterns are not about to allow this to happen.

Just last Monday, December 27, 2010, Mr. Aquino and Communications Sec. Ricky Carandang again angered the court and the justices appointed by former President Arroyo by public accusations of bias and partiality that are sure to drive wider the gap that is already yawning between the executive and the judiciary.

So why is the Aquino government waging a deleterious word war with the tribunal---so all the Arroyo-appointed justices will be pressured to resign? Wow!

                -ooo-

STOP CHED FROM COLLECTING FEES: Barking up the wrong tree. That is what militant students are doing assailing the P146 million additional budget for 12 state universities and colleges for 2011.

What they should try to stop is the policy of the Commission on Higher Education (CHED) to collect for its top officials “profit participation fees” from the tuition fees paid by poor and marginalized students so the money could be used for better purposes.

                    -ooo-

CROWNING OF JESUS WITH THORNS: The Third Sorrowful Mystery of the Holy Rosary of Roman Catholic Christians talks about the crowning of Jesus with thorns, and the account of this event is found in Matthew 27:29, Mark 15:17, John 19:2 of the Bible. There is no account of it in the Gospel of Luke.

According to these passages, Pilate had tried to release Jesus who, by then, was presented to Him after He was arrested, but the crowd instead asked for the release of another man, Barabbas, the convicted murderer, and insisted that Jesus be crucified.

Jesus was subsequently flogged, on orders of Pilate, and later was brought to the Praetorium in the company of many soldiers. Then they twisted together a crown of thorns and placed it on His head. Putting a staff in His hand, the soldiers then knelt in front of Him and mocked Him, saying “Hail, king of the Jews.”

                -ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96 or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---

PNoy, nais magbitiw ang SC justices?


    MGA NAKA-TAPED NA BARIL, WALANG KUWENTA: Nakita ba ninyo kung paano nakaismid at nakasimangot ang mga pulis na nakalitrato sa isang diyaryo sa kanyang isyu noong Disyembre 28, 1010, habang itinataas nila ang naka-tape na mga baril nila? Parang sinasabi nila sa atin, “wala ito, naka-tape nga ang mga ito, pero may iba pa naman kaming baril”. Manigong bagong taon sa lahat!!!

                    -ooo-

    PNOY, ET. AL., NAIS MAGBITIW ANG MGA SC JUSTICES? Sang-ayon ako kay UP Prof. Prospero De Vera, isang political analyst, na kailangang magkasundo na sina Pangulong Aquino at ang kanyang pamahalaan at ang Korte Suprema at tapusin na ang kanilang sigalot para sa ikabubuti ng bayan, pero tila ayaw namang mangyari ito ng Pangulo at ng kanyang mga tagapayo.

Kasi ba naman, noon lamang Lunes, Disyembre 27, 2010, ginalit na naman ni G. Aquino at Communications Sec. Ricky Carandang ang hukuman at ang mga mahistradong iniluklok ng dating Pangulong Arroyo, sa mga akusasyon sa media na ang mga ito ay kumikiling laban sa kanya, daan upang lalo lamang lumawak ang kanilang matindi ng hidwaan.

Ang tanong: bakit nakikipagbangayan, sa publiko pa mandin, ang gobyernong Aquino sa hukuman---upang ma-pressure ang mga Arroyo-appointed justices na magbitiw? Wow!

                -ooo-

PIGILIN ANG CHED SA KOLEKSIYON: Paumanhin po, pero mali ang mga militanteng estudyante sa kanilang mga banat sa dagdag na P146 milyon budget para sa 12 state colleges and univesities para sa 2011.

Ang dapat nilang bakbakan ay ang patakaran ng Commission on Higher Education (CHED) sa pangungulekta para sa mga matataas na opisyales nito ng sinasabing “profit participation fees”, mula pa mandin sa mga tuition fees na ibinabayad ng mga mahihirap na estudyante, at gamitin na lamang ang pera para sa mga mas mahahalagang layunin.

                    -ooo-

ANG PAGPUPUTONG NG KORONANG TINIK KAY JESUS: Ang ikatlong Misteryo sa Hapis sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko ay nagsasalarawan ng pagkakaputong ng koronang tinik kay Jesus, at itong kuwentong ito ay makikita sa Mateo 27:29, Marcos 15:17 at Juan 19:2 ng Bibliya, bagamat walang ganitong kuwento sa Lucas.

Ayon sa mga bahaging ito ng Bibliya, sinubukan ni Pilato na pakawalan si Jesus, na noon ay inilapit sa kanya matapos Siyang maaaresto. Pero kinontra siya ng mga tao, na humiling na sa halip na si Jesus ang kanyang pakakawalan, ang mamatay taong si Barabbas na lamang. Ipinagpilitan nilang dapat ay ipako sa krus si Jesus.
Matapos ito, pinahirapan ni Pilato si Jesus. At pagkatapos ng pagpapahirap sa Kanya, si Jesus ay dinala sa Praetorium. Inilagay din ng mga sundalo sa Kanyang ulo ang isang koronang tinik, niluhuran siya at hiniya sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanya bilang hari ng mga Hudyo.
                -ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po kayo sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.

   
-000-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.