Postponing ARMM polls illegal

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “ `For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,’ declares the LORD. `As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts…’ ” (Isaiah 55:8-9, the Holy Bible).

                    -ooo-

    POSTPONING ARMM POLLS ILLEGAL: One thing that should never be forgotten in the raging debate on whether the August 2011 elections in the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) should be postponed or not is the Constitutional and statutory directive on the matter.

    Both the 1987 Constitution and Republic Act 7634, as amended by Republic Act 9054, mandate the holding of an election in the ARMM after every three years. Any deviation from this Constitutional and statutory mandate would be illegal, and would in fact require the amendment of the Constitution and of the law, both of which have not happened as yet.

    Consequently, if we still profess to be a nation of laws and not of men, it is the obligation of the government and of everyone else in this country to see to it that the ARMM elections scheduled on the second Monday this August should proceed as scheduled, and not postponed.

                    -ooo-

    FAIR AND HONEST ELECTIONS GOOD FOR ARMM: I belong to the group of Filipinos who want to proceed with the ARMM elections. I subscribe to the justifications being advanced by this group opposing the postponement of the ARMM electoral exercise.

    First. Reforms being sought for ARMM will not be brought about by a postponement of the polls. Records will show that there have been eight postponements of elections in the ARMM, ostensibly to give way to reforms, but, until now, the promised reforms remained just that-mere promises.

    Second. Proceeding with the elections in August 2011 will only put things right for ARMM, since allowing our countrymen from that region to elect their own leaders in a fair and honest elections will result in better governance, coming from officers who have a clear mandate from the electorate.

    Third. There is no need to appoint a caretaker government in ARMM, because the President of the Philippines anyway has the power of general supervision over the regional government, whoever its elected leaders will be. Appointing caretakers, or officers-in-charge for ARMM, will only weaken its autonomy and create more unrest.

                    -ooo-

    MINDANAO LEADERS BACK ARMM POLLS: I had an opportunity to privately talk with Rep. Tupay Loong and two other congressmen from Mindanao over dinner the other night. I asked him why his group  was opposing the postponement of the ARMM elections, as the Aquino government had proposed.

    He said the people in the cities and provinces composing the ARMM are opposed to the postponement of the August 2011 polls for the very reasons written here, and, as representatives of the people, he and his group are just adhering to what their constituents want.


---


Pagpapaliban ng ARMM polls, ilegal


INSPIRASYON SA BUHAY: “ `Sapagkat ang aking isipan ay hindi ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan,’ wika ng Panginoon. `Kung paanong ang langit ay higit na mataas sa lupa, ang daa’t isip ko’y hindi maaabot ng inyong akala…’ ” (Isaias 55:8-9, Bibliya).

                    -ooo-

    PAGPAPALIBAN SA ARMM POLLS, LABAG SA BATAS: Ang isang bagay na di dapat kinakalimutan sa usaping pagpapatuloy o pagpapaliban ng halalan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) sa darating na Agosto 2011 ay ang kautusan ng Konstitusyon at ng batas sa isyung ito.

    Batay sa Saligang Batas ng 1987 at sa Republic Act 7634 na binago ng Republic Act 9054, kailangang magkaroon ng halalan sa ARMM bawat tatlong taon. Anumang di pagsunod sa kautusang ito ay magiging paglabag sa batas, at mangangailangan ng paunang pagbabago sa Konstitusyon at sa batas, na parehong di pa naman nangyayari sa ngayon.

    Dahil diyan, kung sinasabi nating tayo ay bansang sumusunod pa din sa batas at hindi sa tao, obligasyon ng gobyerno at ng lahat ng mamamayan na ipagpatuloy, at hindi ipagpapaliban, ang ARMM elections na nakatakda sa pangalawang Lunes sa darating na Agosto.

                    -ooo-

    MALINIS NA ELEKSIYON, MABUTI PARA SA ARMM: Kakampi ako ng mga mga Pilipinong nagnanais maipagpatuloy ang ARMM elections. Katig ako sa mga pagpapaliwanag ng ilang mga grupo na tumututol sa pagpapaliban ng botohan sa ARMM.

    Una. Ang mga repormang inaasam para sa ARMM ay hindi maibibigay ng pagpapaliban ng halalan sa rehiyon. Lumilitaw na nagkaroon na ng walong pagpapaliban ng halalan sa ARMM, upang bigyang-daan ang mga pagbabago, subalit ang mga ipinangakong pagbabago ay nanatiling pangako hanggang sa ngayon.

    Pangalawa. Pawang kabutihan lamang para sa ARMM ang pagpapatuloy ng halalan sa Agosto 201, sapagkat kung an gating mga kababayan sa rehiyon mismo ang maghahalal ng kanilang mga lider sa isang malinis na eleksiyon, magdudulot ito ng mas matuwid na pamamahala mula sa mga opisyales na ang tao mismo ang nagluklok.

    Pangatlo. Hindi kailangang magluklok ng isang caretaker government sa ARMM, sapagkat ang Pangulo ng Pilipinas ay mayroon din namang kapangyarihang gabayan ang mga namamahala sa regional government, sinuman ang mahahalal doon. Ang paglalagay ng caretakers, o officers-in-charge para sa ARMM, ay sisira lamang sa autonomiya nito at magdudulot lamang ng malaking gulo.

                    -ooo-

    MGA LIDER-MINDANAO, NAIS ITULOY ANG ARMM POLLS: Nakausap ko noong isang gabi, sa isang pribadong hapunan, si Rep. Tupay Loong at dalawang iba pang kongresista mula sa Mindanao, at tinanong ko siya kung bakit tutol sila sa pagpapaliban ng ARMM elections, gaya ng ipinapanukala ng gobyernong Aquino.

    Ayon sa kanya, ang mga naninirahan sa mga lungsod at lalawigan sa ilalim ng ARMM ay tutol din sa pagpapaliban ng nasabing halalan, batay na din sa mga dahilang nakasulat sa kolum na ito, at, bilang mga kinatawan ng sambayanan, sumasandal lamang sila sa posisyong ito ng bayan.