BY ATTY. BATAS MAURICIO

PRAYERS FOR SAFETY OF IRAQI CHRISTIANS URGED: All who consider themselves Christian anywhere in the world must, at the very least, pray now for the safety and well-being of Iraqi Christians who are being targeted for violent death and liquidation by Sunni militants in Baghdad and other Iraqi cities, for no reason at all other than their being believers in Christ.

    The Yahoo!News dispatch Thursday, November 11, 2010, said the Sunnis are bent on continuing with efforts to exterminate all Christians in Iraq, even if they already killed 68 Christians attending a Sunday mass, with the latest attacks coming in the form of dozens of roadside bombings and explosions near Christian houses.

                        -ooo-

    IRAQI CHRISTIANS MUST HOLD ON WITH THEIR FAITH: We must also pray for strength and fortitude for Iraqi Christians, for them to remain steadfast in their Christian faith and not give it up in exchange for any other belief that espouses killings and carnage of others as that is a belief that is not of God.

    To the Iraqi Christians, be glad that you are being persecuted because of your faith, for your reward in heaven, if you hold on to the end, will be great. Jesus Himself predicted this persecution will happen to His followers, in Matthew 24:9 of the Bible.

                    -ooo-

    AMNESTY PROCLAMATION FOR TRILLANES INVALID: Batangas Rep. Hermilando Mandanas echoed what we have been saying here all along on the amnesty proclamation signed by President Aquino for Sen. Antonio Trillanes IV and other rebel military personnel---the proclamation violates the 1987 Constitution, because it says it is effective upon Aquino’s signing it.

    The amnesty proclamation will never be effective, even if Aquino already signed it, because the Constitution requires prior concurrence of the legislature before its effectivity. The President must therefore ask his lawyers to amend the document and make it more conforming to the Charter, and for them to be more careful next time.

                    -ooo-
     
    AMPATUAN MISTRIAL LOOMS? I think that at the rate things are going on at the trial of the Maguindanao massacre case, those accused of murdering 57 or so people, led by former Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr., could claim a mistrial of sorts when a guilty verdict is finally handed down against them.

    Why am I saying this? Well, one only needs to read the papers everyday and listen to, and watch,  radio and TV newscasts to see that only the stories condemning the accused are getting printed and aired.    

If newsmen and the authorities don’t watch out, these unfavorable media stories could be used by the accused to claim they have been prejudiced by the adverse publicity so that a new trial should be given them.

                    -ooo-

    LIFE’S INSPIRATIONS: “He said to him, `You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it: You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments’…” (Matthew 22:37-40, the Holy Bible).


----


Panalangin sa Iraqi Christians; Ampatuan mistrial napipinto?


    PANALANGIN PARA SA MGA KRISTIYANONG IRAQI KAILANGAN: Ang lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay tinatawagan nating manalangin para sa kaligtasan ng mga Kristiyanong Iraqi na sa ngayon ay sentro ng mga mararahas na pagkilos upang sila ay pagpapatayin ng mga Sunni militants sa Baghdad at iba pang lunsod sa Iraq, dahilan lamang sa kanilang pananampalataya kay Kristo.

    Ayon sa balita ng Yahoo!News noong Huwebes, Nobyembre 11, 2010, pursigido ang mga Sunnis na ituloy ang naisin nilang pataying lahat ang mga Kristiyano sa Iraq, kahit na nakapatay na sila ng 68 Kristiyanong dumadalo sa misa noong isang linggo, sa pamamagitan naman ngayon ng mga pambobomba.

                        -ooo-

    IRAQI CHRISTIANS, DAPAT MANATILING TAPAT SA KRISTIYANISMO: Kailangan din nating ipanalangin na mabigyan ng mas matinding lakas at tapang ang mga Iraqi Christians, upang manatili silang tapat sa kanilang pananampalatayang Kristiyano, at huwag itong ipagpalit sa ibang mga pananampalatayang pumapayag sa mga pagpatay sa kapwa

    Sa mga Kristiyanong Iraqi, dapat kayong matuwa na pinahihirapan kayo dahil sa inyong pananampalataya, sapagkat ang gantimpala ninyo sa langit ay malaki, kung mananatili kayong tapat. Si Jesus mismo ang nagbabala ng mga pagpapahirap na ito sa Kanyang mga taga-sunod, sa Mateo 24:9 ng Bibliya.

                    -ooo-

    AMNESTY PROCLAMATION PARA KAY TRILLANES, WALANG BISA: Inulit noong isang araw ni Batangas Rep. Hermilando Mandanas ang sinabi na  natin sa kolum na ito, ukol sa amnesty proclamation na pinirmahan ng Pangulong Aquino para kina Sen. Antonio Trillanes IV at iba pang military rebel personnel---ang proklamasyon ay labag sa Saligang Batas ng 1987, sapagkat sinasabi nitong epektibo ito agad matapos mapirmahan ng Pangulo.

    Hindi kailanman magkakabisa ang proklamasyon matapos lamang itong mapirmahan ni Aquino, sapagkat ipinag-uutos ng Saligang Batas na katigan muna ito ng lehislatura bago ito magkabisa. Sabihan dapat ng Pangulo ang kanyang mga abogadong ayusin na muna ang dokumento, i-ayon ito sa sinasabi ng Konstitusyon, at maging maingat naman sana sila sa susunod.

                    -ooo-
     
    AMPATUAN MISTRIAL NAPIPINTO? Sa aking pagtaya sa nangyayari sa Ampatuan Massacre Trial, ang mga akusado sa pagpatay ng 57 katao sa pangunguna ni dating Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. ay tila magkakaroon pa ng pagkakataong makahingi ng mistrial---o pagpapabalewala ng paglilitis---kung mahahatulan silang mabilanggo matapos ang pagdinig sa kaso.

    Bakit ko sinasabi ito? Kasi, kung babasahin natin ang mga diyaryo araw-araw at pakikinggan o panonoorin natin ang mga balita sa radyo at telebisyon, tanging ang mga balitang kontra sa mga akusado lamang ang naglalabasan.

Kung hindi mag-iingat ang mga mamamahayag at ang mga autoridad, ang mga masasamang publicity na ito ay maaaring magamit ng mga akusado sa kaso sa pagsasabing nayurakan ang kanilang karapatan sa walang-kinikilingang paglilitis dahil nga sa masamang mga balita laban sa kanila.

                    -ooo-

    INSPIRASYON SA BUHAY: “Sinabi Niya sa kanila, `Mahalin ninyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong isip. Ito ang pinaka-unang utos. Ang pangalawa ay katulad din nito: Mamahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Ang mga kautusan at ang mga propeta ay nakasalalay sa mg autos na ito’…”   (Mateo 22:37-40, Bibliya).


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.