BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?” (Romans 8:31, the Holy Bible).
                    -ooo-

    “PLEASE PRAY FOR ME”: As I wrote here the other day, the enemies of the poor and the oppressed whom I have helped with free legal assistance are now trying to do everything to get back at me, to exact revenge against me, to make me pay, as it were, for my helping the poor fight against their injustices.

It is very difficult for me now, but I am convinced that God is with me, and will protect me. To my readers here, I ask you to please include me in your prayers, so the truth will come out.

                    -ooo-
 
    QUESTIONS FOR INQUIRER: I have a question for the Philippine Daily Inquirer, which published the story of my supposed conviction for threats to publish a libel: why was my side, which its reporter got anyway, not included in the story? The reporter said she submitted my side, but she does not know why the Inquirer did not publish it. What is this, Inquirer’s style of fairness?

                    -ooo-

    WHY THE SLANT? The Inquirer’s story is even slanted. The decision against me, which I have already appealed on the ground that it is grossly erroneous, biased and without basis, says I committed threats to publish a libel. It did not convict me for extortion, but for threatening to publish that meat products of the complainant had live worms in them. Why the slant?

                    -ooo-

    MEDIA CAMPAIGN SLAMMED: Clearly, there is a media campaign to discredit me---which I suppose is well-heeled and well-oiled, considering the readiness of media outlets to publicize even half-truths and outright lies.

I cannot match the resources of those waging this campaign for I am practically penniless, but then, I am encouraged by people who are calling me, texting me and sending emails to me, saying they are praying for me in this fight, offering masses and the Holy Rosary.

                    -ooo-

    “THE LORD IS MY SHEPHERD”: In all these, I am comforted by this part of the Holy Bible (Psalm 23): “The LORD is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters,†he refreshes my soul. He guides me along the right paths†for his name’s sake.
“Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me…”


---

Panalangin vs. media campaign hiniling


    INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ano pa ang masasabi natin ukol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin?” (Roma 8:31, Bibliya).
                    -ooo-

    “ISAMA PO NINYO AKO SA MGA PANALANGIN”: Gaya ng isinulat ko dito noong isang araw, ang mga kalaban ng mga mahihirap na nabigyan ko ng libreng tulong legal ay nagsusumikap ng maghiganti laban sa akin, upang pagbayarin ako, kumbaga, sa aking pagtulong sa mga taong pinagkaitan ng katarungan.

Napakahirap ng sitwasyon ko sa ngayon, pero nananampalataya ako na kasama ko ang Diyos sa bahaging ito ng aking buhay, na Siyang magbibigay ng proteksiyon sa akin. Sa aking mga mambabasa dito, hinihiling kong isama po ninyo ako sa inyong mga panalangin upang lumabas ang katotohanan.

                    -ooo-
 
    MGA TANONG PARA SA INQUIRER: May tanong ako sa Philippine Daily Inquirer, na naglabas din ng balita ukol sa desisyon laban sa akin sa kasong threats to publish a libel: bakit hindi isinama sa balita ang aking panig, gayong nakuha naman ito ng reporter ng Inquirer? Ayon sa reporter, isinama niya ang aking panig, pero di niya alam kung bakit di ito inilabas ng Inquirer. Ano ito, estilo ng pagiging parehas ng Inquirer?

                    -ooo-

    BAKIT IBA ANG BALITA? Mali pa ang balita ng Inquirer. Ang desisyon laban sa akin, na inapela ko na dahil sobrang mali-mali at nakapabor ng walang batayan, ay nakapatungkol sa diumano ay banta na ilalabas ko ang isang mapanirang balita. Hindi ukol ang desisyon sa extortion, kundi sa pagbabanta ko diumano na ilalabas ang balita sa mga uod sa mga meat products ng nagrereklamo laban sa akin. Pero bakit iba ang balita ng Inquirer?

                    -ooo-

    MEDIA CAMPAIGN INILUNSAD: Maliwanag na may pagkilos sa media upang sirain ako. Sa aking tingin, matindi ang kampanyang ito, at malaki ang suportang ibinibigay dito, at patunay dito ang kahandaan ng maraming media na maglabas ng mga balitang hindi makatotohanan.

Hindi ko matatapatan ang kampanyang ito laban sa akin dahil ako ay walang pera para dito, pero nagpapasalamat ako sa mga taong tumatawag sa akin, nagte-text at nag-e-email at nagsasabing ipinapanalangin nila ako sa labang ito, at nag-aalay ng misa at Rosaryo.

                    -ooo-

    “ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL”: Sa lahat ng ito, pinalalakas ako ng bahaging ito ng Bibliya (Awit 23): “Ang Panginoon ang aking Pastol, wala na akong kakailanganin pa. Ginabayan Niya ako sa mga luntiang pastulan, dinadala Niya ako sa tabi ng mga tahimik na tubigan, pinagiginhawa Niya ang aking kaluluwa. Itinuturo Niya ako sa tamang mga landas alang-alang sa Kanyang pangalan.

 “Bagamat ako ay dumadaan sa pinaka-madilim na lugar, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat kasama ko Kayo, o Diyos; ang iyong baston ang siyang kumakalinga sa akin…”