BY ATTY. BATAS MAURICIO


PAPI HOLDS 15TH NATIONAL PRESS CONGRESS: I am very thankful for the opportunity given to me by the Publishers Association of the Philippines Inc. (PAPI) to be one of those who will address its 250 or so members during its “15th National Press Congress” on December 5 to 7, 2010, at the Dakak Park, Dapitan, Zamboanga Del Norte.

    Particularly, I am grateful to Mr. Johnny Dayang, the PAPI chairman, who invited me to the affair, to talk about “The Role of Media in Re-engineering Approaches to Climate Change Adaptation and Tourism Development” on December 6, 2010.

    PAPI is in the forefront of celebrating the Philippines’ National Press Congress Month and the Month of the Community Press in the Service of the Nation. An editorial about PAPI’s role in pursuing press freedom explains why this is so:

                    -ooo-

COMMUNITY PRESS SERVING THE NATION: “December is `National Press Congress Month and the Month of the Community Press in the Service of the Nation.’ It has been declared as such under Presidential Proclamation No. 1187.

“The presidential proclamation calls for the media practitioners to remain vigilant vanguards of press freedom and of free speech. The edict also calls for the media to reinvent itself to remain relevant to an increasingly complex psycho-social, geopolitical and strategic economic milieu.

“Otherwise, it risks forfeiting its credibility as purveyor of information deemed vital in helping forge a national consensus on cogent issues. Significantly, Proclamation 1187 dedicates the month of December to confer national recognition to the men and women of  the community press  in the service of the nation.

                -ooo-

MEDIA RE-ENGINEERING TOURISM AND CLIMATE CHANGE: “This year, the observance of the National Press Congress Month and the Month of the Community Press in the Service of the Nation will be highlighted by the 15th National Press Congress, the shrine city of the Philippines, where Jose Rizal was exiled by the Spaniards for fomenting `unrest’ in the hearts and minds of God-fearing Filipinos.

“By `unrest,’ they meant Rizal’s invocation of the basic rights to free speech, free expression, and free-assembly - - all considered abominations by the Spanish clergy, when invoked by `Indios’ like Rizal.

“As spearhead organization of the month-long observance, the Publishers Association of the Philippines, Inc. (PAPI) has adopted the theme, `Media Re-engineering Tourism and Climate Change Initiatives.’

“It indeed behooves media leaders and practitioners to redefine and re-engineer their sense of purpose and direction within the context of the country’s rapidly shifting and dynamic forces of growth and development….”

---


Publishers, nagtakda ng pambansang pulong


    PAPI, MAGSASAGAWA NG 15TH NATIONAL PRESS CONGRESS: Lubos po ang aking pasasalamat sa Publishers Association of the Philippines Inc. (PAPI) sa pagkakataong ibinigay nito sa akin upang makasama ako sa mga magsasalita sa harap ng kanyang 250 kasapi sa okasyon ng kanilang “15th National Press Congress” sa Disyembre 5-7, 2010, sa Dakak Park, Dapitan, Zamboanga Del Norte.

    Higit sa lahat ang aking pasasalamat kay G. Johnny Dayang, ang PAPI chairman, na siyang nag-imbita sa akin sa nasabing pagtitipon upang magpahayag ukol sa “Papel ng Media sa Pagbabago ng mga Pagkilos ukol sa Climate Change at Tourism Development.”

    Ang PAPI ay nangunguna sa paggunita ng Philippine National Press Congress Month, at ang Month of the Community Press in the Service of the Nation. Ipinapaliwanag ng isang editorial ang papel ng PAPI sa pagsusulong ng kalayaan sa pamamahayag:

                    -ooo-

PAMAMAHAYAG SA KANAYUNAN, NAGLILINGKOD SA BAYAN: “Ang Disyembre ang siyang `National Press Congress Month at Month of the Community Press in the Service of the Nation.’ Itinakda ito ng Presidential Proclamation No. 1187.

 “Hinihikayat ng proklamasyong ito ang mga kasapi ng media na manatiling tapat na tagapagtanggol ng kalayaan sa pamamahayag at kalayaan sa pagsasalita. Ito ay nananawagan din sa media na kumilos upang mapanatili nito ang kanyang kahalagahan sa mga mas komplikadong sitwasyong pang-kaisipan at pang-lipunan, pampulitika at pang-ekonomiya.

“Kung hindi ganito, maaaring mawala sa kanila ang kredibilidad bilang tagapagbalita ng impormasyong itinuturing na mahalaga upang maitatag ang isang pambansang direksiyon sa mga mahahalagang isyu. Dahil dito, itinatampok ng Proclamation 1187 ang buwan ng Disyembre upang kilalanin ang mga kababaihan at kalalakihang mamamahayag mula sa mga kanayunan na naglilingkod sa bansa.

                -ooo-

“MEDIA RE-ENGINEERING TOURISM AND CLIMATE CHANGE” TEMA NG CONGRESS: “Sa taong ito, ang pagdiriwang ng National Press Congress Month at ang Month of the Community Press in the Service of the Nation ay katatampukan ng 15th National Press Congress sa lugar kung saan itinapon ng mga Kastila si Jose Rizal dahil sa kanyang pagsusulong ng `paglaban’ sa puso at isip ng mga maka-Diyos na mga Pilipino.

 “Ang ibig sabihin ng mga Kastila sa `paglaban’ ay ang paggamit ni Rizal ng isyu ng kalayaan sa pamamahayag, sa pagsasalita at pagsasama-sama---na itinuring namang karumal-dumal ng mga Kastilang relihiyoso.

 “Bilang pangunahing organisasyon nagsusulong ng isang buwang selebrasyon, ang Publishers Association of the Philippines, Inc. (o PAPI) ay nagtakda ng temang `Media Re-engineering Tourism and Climate Change Initiatives.’

 “Tungkulin na sa ngayon ng mga lider sa media na muling repasuhin at kilatisin ang kanilang mga layunin at direksiyon sa pamamahayag, kaakibat ng mabilisang pag-iiba-iba ng mga puwersa ng pagsulong at pag-unlad…”

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.