BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “However, if you do not obey the LORD your God… all these curses will come on you and overtake you... The LORD will strike you… with scorching heat and drought…The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron…. which will plague you until you perish….” (Deuteronomy 28:15, 22-23, the Holy Bible).

                    -ooo-

    PUNISH THE JAILERS OF `MORONG 43’ TOO: With official government acknowledgement, given no less by President Aquino, that the so-called Morong 43 were illegally arrested and that the court charges against them should now be withdrawn by the Department of Justice, there is a parallel need to penalize all the military officers and men who caused their arrest.

    Surely, with President Aquino’s claim that his government is committed to the rule of law and the rights of man, his order to the DOJ to quash the cases against the 43 medical workers who were arrested in Morong, Rizal on suspicion that they were aiding the New People’s Army, would not be enough.

    He must also fire all military men who arrested the medical workers, he having already found that the arrest violated the Constitutional guarantee of due process. Otherwise, all this talk about rule of law would really be nothing but hot presidential air.

                    -ooo-

    RAINS, FLOODS AND WINDS EVEN DURING THE DRY SEASON: We must all fear the news that rains, floods and strong winds have been submerging barangays in Oriental Mindoro, Negros Occidental and Capiz, notwithstanding the fact that the rainy season in the Philippines is over by now. The question is, why are there still rains, floods and strong winds even at this time?

    The undeniable truth is that these destructive natural occurrences could still happen anywhere and victimize any Filipino, there being no assurance anymore that rains, floods and strong winds would no longer happen once the dry season comes in by November or December of any year.

    There is no scientific explanation for this, except perhaps climate change and global warming, which are causing extreme weather shifts without any warning. But is there something we can do about climate change and global warming?

                    -ooo-

    WE CAN FIGHT CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING: The answer is yes, there is something that could be done by us to combat climate change and global warming. The truth is that while these twin environmental phenomena could be attributed to the destruction of the environment, we must really view them as God’s curses, which is what they really are.

    If we read Deuteronomy 28:15 and 22-23 of the Holy Bible, we will see that climate change and global warming were promised by God, through Moses, to be certainly given to a people who no longer listen to, and obey, God, with the added warning that they will cause the destruction of these disobedient peoples.

    Therefore, to solve climate change and global warming, we must all tell everyone worldwide to start listening to God once again by reading the Bible, and we must start obeying Him once again. If we do not listen to and obey God once again, the destruction of all of mankind is going to come once more.


---


Parusahan din ang `Morong 43’ jailers


 INSPIRASYON SA BUHAY: “Subalit kung hindi ninyo susundin ang Panginoong ninyong Diyos…ang lahat ng sumpang ito ay mangyayari sa inyo…Padadalhan Niya kayo ng…nagbabagang init at tagtuyot…Ang langit ay magiging parang tanso at ang lupa ay magiging sintigas ng bakal…na lilipol at wawasak sa inyo…” (Deuteronomio 28:15, 22-23, Bibliya).
                -ooo-

    MGA UMARESTO SA `MORONG 43’ DAPAT PARUSAHAN DIN: Ngayong may opisyal ng pag-amin ang gobyerno, sa pamamagitan pa mandin ng Pangulong Aquino, na ilegal ang pagkaka-aresto sa Morong 43 kaya naman dapat ng iurong ng Department of Justice ang habla laban sa kanila, mayroon ding pangangailangan na parusahan ang mga umaresto sa kanilang mga opisyales at sundalo ng militar.

    Tunay nga, dahil sa pahayag ng Pangulong Aquino na ang kanyang pamahalaan ay tapat sa batas at sa karapatan ng sambayanan, ang kanyang utos sa DOJ na balewalain na ang mga kaso laban sa 43 medical workers na inaresto ng militar sa Morong, Rizal dahil pinagsususpetsahan silang tumutulong sa New People’s Army, ay hindi sapat.

    Dapat din niyang patalsikin agad ang lahat ng mga military men na umaresto sa Morong 43, yaman din lamang at nakita na pala ng Pangulo na labag sa garantiya ng Saligang Batas ang aresto. Kung hindi ganun, itong mga pagpapalahaw ukol sa pamamayani ng batas ay parang mainit na hangin lamang mula sa pinuno natin.

                    -ooo-

    ULAN, BAHA AT MALAKAS NA HANGIN KAHIT TAG-ARAW: Dapat tayong matakot sa mga balitang pinalubog ng ulan, baha at malalakas na hangin ang maraming mga barangay sa Oriental Mindoro, Negros Occidental at Capiz, sa kabila ng tapos na ang tag-ulan sa Pilipinas sa ngayon. Ang tanong: bakit may mga ulan, baha at malakas na hangin hanggang ngayon?

    Hindi maitatatwa na ang mga mapaminsalang mga kalamidad na ito ay maaari pa palang maganap at bumiktima ng mga Pilipino, sapagkat wala ng kasiguraduhan sa ngayon na hindi na magaganap pa ang mga ulan, bahat at hangin sa pagpasok ng tag-araw sa mga buwan ng Nobyembre o Disyembre bawat taon.

    Walang paliwanag mula sa siyensia ukol dito, maliban na lamang marahil sa climate change at global warming, na siyang nagdudulot sa ngayon ng malalalang pagpapalit ng klima ng walang babala. Pero, may magagawa ba tayo ukol sa climate change at global warming?

                    -ooo-

MAAARI NATING LABANAN ANG CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING: Ang sagot ay oo, mayroon tayong magagawa upang labanan ang climate change at global warming. Sa totoo lang, bagamat ang magkakambal na parusang ito mula sa kalikasan ay masasabing nagbuhat sa pagkasira ng kapaligiran, kailangang tanawin ang mga ito bilang mga sumpa ng Diyos.

    Kung babasahin natin ang Deuteronomio 28:15 at 22-23 ng Bibliya, makikita natin na ang climate change at global warming ay ipinangako ng Diyos, sa pamamagitan ni Moses, na walang salang ibibigay sa sinumang tao na di na nakikinig at di na sumusunod sa Kanya, kaakibat ng babala na wawasakin at lilipulin nito ang tao.

    Kaya naman upang masolusyunan ang mga problemang ito, kailangang sabihan natin ang lahat sa buong mundo na muling makinig sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bibliya, at muli tayong sumunod sa Kanya. Kung hindi tayo muling makikinig at susunod sa Diyos, darating ang ating wakas minsan pa.

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.