BY ATTY. BATAS MAURICIO

SC IN AN UNPRECEDENTED MESS: In the 32 years (and counting) that God has given me as an active media practitioner in the Philippines, I have never seen the Supreme Court in a more messy situation than where it is today, with charges being aired left and right against it and its justices for plagiarism, bribery, corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust.

    Why are all these happening? Where are things headed for the so-called “last bulwark of democracy”? No one may have the correct answer now, but, as it is written, those who have eyes must see, and those who have ears must hear.

                    -ooo-

    LIFE’S INSPIRATIONS, PART 1: “Then the LORD said, `The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me.’

“The men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the LORD. Then Abraham approached him and said: `Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are fifty righteous people in the city?’

“The LORD said, `If I find fifty righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake.’ Then Abraham spoke up again…May the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only ten can be found there? He answered, `For the sake of ten, I will not destroy it.’ ” (Genesis 18:16-32, the Holy Bible, the New International Version).

                -ooo-

LIFE’S INSPIRATIONS, PART 2: “…With the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, `Hurry! Take your wife and your two daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished.’

“When he hesitated, the men grasped his hand and the hands of his wife and of his two daughters and led them safely out of the city, for the LORD was merciful to them. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land.

“Then the LORD rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah—from the LORD out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities—and also the vegetation in the land. But Lot’s wife looked back, and she became a pillar of salt.

“Early the next morning Abraham got up and returned to the place where he had stood before the LORD. He looked down toward Sodom and Gomorrah, toward all the land of the plain, and he saw dense smoke rising from the land, like smoke from a furnace….” (Genesis 19: 15-28, the Holy Bible, the New International Version).


----


SC: magulo at malaking eskandalo?


    SC, MAGULO ANG KALAGAYAN: Sa 32 taong ibinigay sa akin ng Diyos bilang isang mediaman sa Pilipinas, hindi ko pa nakita ang Korte Suprema sa napakagulo at eskandalosong kalagayan nito ngayon kung saan nagliliparan kaliwa’t kanan ang mga akusasyon laban dito at sa kanyang mga mahistrado batay sa plagiarism, pangingikil, korapsiyon, paglabag sa Saligang Batas at pagtalikod sa tiwala ng sambayanan.

    Bakit nagaganap ang lahat ng ito? Saan patungo ang tinaguriang “huling tanggulan ng demokrasya”? Walang nakakaalam ng tamang sagot sa ngayon, pero, gaya ng nasusulat, ang mga may mata ay kailangang makakita, at ang mga may tenga ay kailangang makarinig.

                    -ooo-

INSPIRASYON SA BUHAY, UNANG BAHAGI: “Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, `Ang sumbong laban sa Sodom at Gomorrah ay napakalaki na at ang kanilang kasalanan ay napakatindi na rin kaya ako ay bababa doon upang alamin ang katotohan.’

“Umalis ang mga lalaki at nagtungo sa Sodom, ngunit nananatili sa harap ng Diyos si Abraham. Pagkatapos ay lumapit si Abraham sa Kanya at nagsabi: `Lilipulin mo ba ang mga matuwid kasama ng mga masasama? Papaano kung may limampung matuwid sa lungsod?

 “Sinabi ng Diyos, `Kung may makikita akong limampung matuwid sa Sodom, hindi ko ito lilipulin alang-alang sa kanila.’ Muling nagsalita si Abraham…Nawa’y huwag magagalit ang Panginoon. Papaano kung sampu lamang ang mga matuwid na naroroon? Sumagot ang Diyos, `Alang-alang sa kanila, hindi ko ito sisirain.’ “ (Genesis 18:16-32, Bibliya).

                -ooo-

INSPIRASYON SA BUHAY, IKALAWANG BAHAGI: “… Noong madaling araw na, sinabihan ng mga anghel si Lot, `Madali. Umalis na kayo ng iyong asawa at ang iyong mga anak na babae upang huwag kayong madamay sa parusa sa Sodom at Gomorrah.

“Noong siya ay bantulot pa, hinawakan siya at ang kanyang asawa at mga anak ng mga anghel, at inilabas nila ito sa ligtas na lugar sa labas ng lungsod, sapagkat pinagpapala sila ng Diyos. Noong dumating si Lot sa Zoar, mataas na ang sikat ng araw.

“Pagkatapos, pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomorrah---mula sa Diyos sa kalangitan. Sa gayong paraan nilipol Niya ang mga lungsod at ang mga kapatagan, at winasak Niya ang lahat ng may buhay sa mga lungsod---kasama ang mga tanim at mga halaman. Pero lumingon ang asawa ni Lot, at ito ay naging moog ng asin.

“Noong sumunod na araw, maaga pa ay bumangon si Abraham at nagtungo sa lugar kung saan nakipag-usap siya sa Diyos. Tiningnan niya ang Sodom at Gomorrah, sa kanilang mga kapatagan, at nakita niya ang makapal na usok na nagmumula doon, gaya ng usok mula sa pugon…” (Genesis 19:15-28, Bibliya).

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.