BY ATTY. BATAS MAURICIO


MAN KILLING SON, A BIBLICAL CURSE: The ABS CBN report about a man mauling and then hacking to death his one year old son because his wife allegedly claimed he is not the father of the child is a  fulfillment of the Biblical curses of man being afflicted with madness and insanity, as well as lack of care and concern for one’s offspring.

    This is what the Bible, in its Deuteronomy 28:15, 28 and 54 say: “However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all his commands and decrees… all these curses will come on you and overtake you…

“The LORD will afflict you with madness, blindness and confusion of mind… even the most gentle and sensitive man among you will have no compassion on his own brother or the wife he loves or his surviving children…” We must therefore endeavor to read the Bible and obey God’s decrees so we do not suffer these curses ourselves.

                -ooo-

    GOOFING LAWYERS ON TRUTH COMMISSION: Many lawyers are not surprised at the decision of the Supreme Court declaring the creation of President Aquino’s Truth Commission as unconstitutional. Any lawyer worth his salt, as the cliché goes, will tell you that there are a lot of reasons, other than that already given, which the tribunal could use to rule against the commission.

    Among others, the task which the Truth Commission is supposed to carry out, which is the investigation of graft, is already lodged very clearly with government bodies like the Office of the Ombudsman, Department of Justice, Presidential Commission on Good Government and even the Civil Service Commission. Really, why have another commission?

    Indeed, lawyers of the Aquino government goofed on this one---from former Chief Justice Hilario Davide Jr., to DOJ Secretary Leila De Lima, Chief Presidential Legal Counsel Ed de Mesa, Solicitor General Jose Anselmo Cadiz and even Press Secretary Edwin Lacierda. They knew they were treading on illegality, and yet they proceeded with putting up the commission just the same. Why?

                    -ooo-

    BIG TROUBLE FOR PHL IN THE RIFT BETWEEN MALACANANG AND SC: There is big trouble looming for the entire country brought about by the continuing discord between Malacanang and the Supreme Court, manifested by the exchange of biting words between the two branches of government as judges and other court personnel staged a nationwide protest the other day.

    Malacanang maybe right in saying the Supreme Court had a hand in the protest, led by big judges’ organizations protesting the supposed cut in the budget of the judiciary for 2011, but then, must the Office of the President even air publicly its disgust and tirade against the high tribunal?

    The proper recourse to find an immediate solution to this executive-judicial impasse is to undertake back-door diplomatic and civil dialogues, not saber-rattling in media yet.

Indeed, gone are the days of veteran negotiators who could solve problems without being caught with even just one public comment. It seems what we have now are amateurs and goofers who lack the requisite experience in handling sensitive issues.


----

Amang salarin, mali-maling abogado, at gulo sa OP-SC


    PAGPATAY NG AMA SA ANAK, SUMPA MULA SA DIYOS: Ang ulat ng ABS CBN ukol sa amang bumugbog at pumatay sa kanyang isang-taong gulang na anak na lalaki dahilan lamang sa diumano’y pagsasabi ng ina na hindi anak ng ama ang bata ay katuparan ng mga sumpa ng Diyos mula sa Bibliya na nagsasabing masisira ang isip ng mga tao, at magiging malupit sila sa kanilang mga anak.

    Naririto ang sinasabi ng Bibliya, sa kanyang Deuteronomio 28:15, 28 at 54: “Subalit kung hindi na kayo makikinig sa Diyos at hindi na susunod sa Kanyang mga utos, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito…

“Padadalhan kayo ng Diyos ng kabaliwan, pagkabulag, at pagkasira ng isip…maging ang mga pinakamaamo at pinaka-sensitibong magulang ay mawawalan ng pagmamahal sa kanyang sariling kapatid, o asawa, at maging sa kanyang mga anak…” Kailangan natin, kung ganun, na magbasa ng Bibliya at sumunod sa mga utos ng Diyos upang hindi din natin danasin ang mga sumpang ito.

                -ooo-

    MALI-MALING MGA ABOGADO AT TRUTH COMMISSION: Maraming abogado ang hindi na nagulat sa desisyon ng Korte Suprema na lumabag sa Saligang Batas ng 1987 ang Truth Commission ng Pangulong Aquino. Sinumang tunay na abogado ay magsasabing maraming dahilan upang magdesisyon ang Korte sa ganitong paraan, maliban doon sa naibigay na nito, upang isantabi ang komisyon.

    Sa totoo lang, ang trabaho ng Truth Commission sa pag-iimbestiga ng katiwalian at korapsiyon ay ginagawa na ng Office of the Ombudsman, Department of Justice, Presidential Commission on Good Government at maging ng Civil Service Commission. Kaya naman ang tanong: bakit kailangan pang magka-komisyon?

    Walang duda, naging mali-mali ang mga abogado ng gobyernong Aquino sa isyung ito---mula kay dating Chief Justice Hilario Davide Jr., DOJ Secretary Leila De Lima, Chief Presidential Legal Counsel Ed de Mesa, Solicitor General Jose Anselmo Cadiz at maging ni Press Secretary Edwin Lacierda. Alam nilang kumikilos sila ng labag sa batas, pero itinuloy pa rin nila ang komisyon. Bakit?

                    -ooo-

    MALAKING PROBLEMA PARA SA PINAS SA HIDWAAN NG MALACANANG AT SC: Malaking gusot ang kinakaharap ngayon ng buong bansa dahil sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Malacanang at ng Korte Suprema---na ipinapakita sa palitan nila ng maaanghang na salita, matapos na magprotesta ang mga hukom sa buong Pilipinas noong isang araw.

    Maaaring tama ang Malacanang sa pagsasabing may kinalaman ang Korte Suprema sa nasabing protesta, na pinamunuan ng mga malalaking organisasyon ng mga hukom na pumo-protesta sa bawas sa kanilang budget para sa 2011, pero, dapat pa bang isapubliko ng Office of the President ang pagkagalit at pagkadismaya nito sa mataaas na hukuman?

    Ang tamang daan upang makahanap ng solusyon sa nagaganap na bangayan sa pagitan ng ehekutibo at hudikatura ay ang pagsasagawa ng mga back-door at diplomatikong mga pag-uusap, hindi yung pagpapatunog ng espada sa media pa man din.

Tunay nga, nawala na ang araw ng mga beteranong negosyador na nakakalutas ng mga suliranin bagamat ni hindi sila nakakaringgan ni gaputok na salita man lamang. Tila ba tayo ngayon ay pinamamahalaan ng mga bagong salta at mga mali-mali

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.