BY ATTY. BATAS MAURICIO

 
MINDANAO RAT INFESTATION HAS BIBLICAL BASIS: In solving the rat infestation that has destroyed nearly 4,000 hectares of rice, corn, coconut and palm oil plantations in North Cotabato in Mindanao, local and national authorities may want to take a novel path---they may want to read the Bible and find out if there is something there that could explain, and hopefully solve, the problem.

What does the Bible say about infestations that ruin farms, vineyards and the crops of the land? Two things, and they are found in Deuteronomy 28:15 and in Deuteronomy 28:38-40 and 42, which say that when a people no longer listen to God (meaning, no longer read the Bible), and no longer obey His commands, curses will come to them from God.

Among God’s curses, the Bible in these passages says, are: sowing much but harvesting little, planting vineyards and cultivating them but not drinking the wine or gathering the grapes, having olive trees but not using the oil, because infestation will take over all the trees and the crops of the land. 

-ooo-

OUSTING CORRUPT LEADERS JUST THE START OF MORE SUFFERINGS: With dictators and repressive regimes falling one by one in the Middle East and, perhaps, in other countries as well, the question that presents itself for resolution is: will the sufferings of the people already end, and good life start for them? 

The answer is no, ousting repressive regimes by wars and uprisings will just be the beginning of more sufferings, if we go by what the Lord Jesus Christ said in Matthew 24:6-8.

 This part of the Bible says among others: “You will hear of wars and rumors of wars… Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places… All these are (just) the beginning of birth pains…”

What is more, these birth pains will actually lead to the great tribulation: “…For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now---and never to be equaled again. If those days had not been cut short, no one would survive…” (Matthew 24:21-22, the Holy Bible).

-ooo-

STRAYING AWAY FROM GOD, PHILIPPINE STYLE: Why will all these happen? Because we have strayed away from God. Because we no longer listen to Him and no longer obey His commands (Deuteronomy 28:15, Matthew 7:24-27, among others).

One of His commands that we are no longer obeying is found in Genesis 1:27-28, which says: “So God created man in his own image…male and female he created them. God blessed them and said to them `Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it’…”

What are we, in the Philippines, doing about this command? Well, our lawmakers are trying to outdo one another to pass an abortion law, called Reproduction Health law, that will allow even young girls to kill the babies in their wombs.


---

Pagtalikod sa Diyos, Ph style; peste sa Mindanao


PESTENG DAGA SA MINDANAO, NAKAUGAT SA BIBLIYA: Sa pagbibigay-kalutasan sa pananalasa ng daga na sumira na ng halos 4,000 hektarya ng mga taniman ng palay, mais, niyog at palmera sa North Cotabato sa Mindanao, baka gustong tingnan ng mga autoridad ang isang bagong paraan---ang pagbabasa muna ng Bibliya at pag-alam mula doon kung mayroon itong paliwanag at solusyon sa suliranin.

Ano ba ang nilalaman ng Bibliya ukol sa pagkasira ng mga bukid, taniman at ng mga ani mula sa lupa? Dalawang bagay, at makikita ang mga ito sa Deuteronomio 28:15 at sa Deuteronomio 28:38-40 at 42, na nagsasabing kung di na makikinig ang tao sa Diyos (hindi na magbabasa ng Bibliya), at hindi na susunod sa Kanyang utos, darating ang Kanyang mga sumpa.

Ilan sa mga sumpang ito ng Diyos, ayon sa Bibliya, ay ang mga sumusunod: pagtatanim ng marami ngunit pag-ani ng kokonti, pagtatatag ng mga bukirin subalit kawalan ng pakinabang sa mga tanim doon, sapagkat tatamaan ang mga ito ng peste at sakit.

-ooo-

PAGPAPATALSIK NG MGA LIDER, UMPISA LAMANG NG MAS MARAMING PAGDURUSA: Ngayon at nagbabagsakan na ang mga diktador at mga mapaniil na rehimen sa Gitnang Silangan at sa iba pang mga lugar sa daigdig, ang tanong na dapat masagot nating lahat ay ito: ang mga paghihirap ba ng tao ay matatapos na, at mag-uumpisa na silang magkaroon ng masaganang buhay?

Ang sagot ay hindi. Ang pagpapatalsik ng mga masasamang mga pamahalaan sa pamamagitan ng gulo at pag-aaklas ay umpisa lamang ng mas maraming hirap, kung titingnan natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 24:6-8.

Ayon sa bahaging ito ng Bibliya: “Makakarinig kayo ng mga giyera at ulat ng mga giyera…Ang mga bansa ay mag-aaklas laban sa bansa, at ang mga kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay umpisa pa lamang ng  kahirapan…”

Ang mas masama pa, ang mga hirap na ito ay paghahanda lamang sa malaking kapighatian: “…Magkakaroon ng malaking kapighatian, na di pa nakikita mula noong lalangin ang mundo hanggang ngayon---at hindi na mapapantayan pa. Kung hindi pinutol ang mga araw na iyon, walang matitirang buhay…” (Mateo 24:21-22, Bibliya).

-ooo-

PAGTALIKOD SA DIYOS, PHILIPPINE-STYLE: Bakit mangyayari o nangyayari na ang lahat ng ito? Sapagkat tumalikod tayo sa Diyos. Sapagkat hindi na tayo nakikinig sa Kanya at hindi na natin sinusunod ang Kanyang mga utos (Deuteronomio 28:15 at Mateo 7:24-27).

Ang isa sa mga utos na di na natin sinusunod ay makikita sa Genesis 1:27-28, na nagsasabing: “Nilalang nga ng Diyos ang tao sa kanyang wangis…lalaki at babae ang nilikha Niya. Pinagpala Niya ang mga ito, at sinabihan sila, `Maging mabunga kayo at magparami; punuin ninyo ang mundo…”

Ano naman ang ginagawa natin sa Pilipinas sa utos na ito? Nagpapasiklaban ang ating mga mambabatas sa pangunguna sa pagpapalabas ng isang batas ng abortion, na tinatawag na Reproduction Health Law, na nagpapahintulot kahit sa mga batang babae na kitlin ang mga sanggol sa kanilang sinapupunan.