BY ATTY. BATAS MAURICIO

SURIGAO PROVINCES HIT BY CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING: Climate change and global warming are now very real threats in the 10 cities and municipalities of Surigao del Norte and Surigao Del Sur facing the Pacific Ocean, with local disaster committees from the two areas reporting more strong winds, big waves, storm surges, and too much drought and great flooding striking almost at the same time.

    In a dispatch to BATAS INTERNET TV, Ben Serrano of the Philippine News Agency (PNA) said the most affected towns are Barobo, Tago, Carmen, San Miguel and Tandag, all in Surigao del Sur, and Malimono, surfing capital General Luna, Placer, Socorro and Surigao City in Surigao del Norte, and they disclosed their  perilous conditions during a  two-day convention at the Philippine Gateway Hotel and Convention Center in Surigao City Tuesday, December 14, 2010.

    What can I say? Nothing more, except perhaps to repeat that climate change and global warming, and rains, floods and strong winds are natural disasters warned about by God in Deuteronomy 28:15 and 22-24, and Matthew 7:24-27 of the Holy Bible against those who no longer read and obey His Word.

If we want to fight these calamities, and fight them really effectively and with urgency, we must therefore read the Bible now, not later, and start obeying everything written there. Otherwise, all of us are facing certain destruction.

                    -ooo-

PRESENTATION OF THE CHILD JESUS AT THE TEMPLE: The fourth Joyful Mystery of the Holy Rosary, as prayed by devout Roman Catholic Christians worldwide, pertains to the presentation of the Child Jesus at the Temple, a story that is found in Luke 2:21 to 40 of the Bible.
    At first glance, the account of how Jesus was presented at the Temple seemed to indicate concern merely for the completion of the then existing purification process for males as mandated by the law of Moses, but, when one looks closer, it becomes apparent that this story of the presentation is actually another Biblical confirmation about who Jesus really is and what He is destined to do.
    Thus, we can see two individuals, one man (the righteous and devout Simeon) and one woman (the prophetess Anna, then 84 years of age), prophesying about Jesus as Someone who will cause the rise and fall of many in Israel, and as Someone who will redeem God’s people.
                    -ooo-
SIMEON AND ANNA IN THE LIFE OF JESUS: Simeon in particular confirmed that he had received a revelation that he would not die before he had seen the Lord’s Christ. When Simeon saw Jesus, the Holy Spirit came over him, and he said he was ready to die in peace, since he already saw the Lord.

    Anna on the other hand who was widowed after being married for only seven years, spent the rest of her life, until she was 84 years old, worshipping, fasting and praying at the temple.
When she saw Jesus, she spoke about Him to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem.
                -ooo-
CELLPHONES AND EMAIL OF ATTY. BATAS: Due to requests, here are my cellphone numbers: 0922 833 43 96 and 0917 984 24 68. Email is batasmaurico@yahoo.com.

----


Surigao: may climate change, global warming na


    SURIGAO, TINATAMAAN NA NG CLIMATE CHANGE AT GLOBAL WARMING: Tunay na banta na ang climate change at global warming sa sampung mga lungsod at bayan sa Surigao del Norte at Surigao del Sur na nakaharap sa Dagat Pasipiko na hinahagupit na ng malalakas na hangin, malalaking alon, pagsulak ng bagyo at malawakang mga tagtuyot bagamat bumabaha, gaya ng iniuulat ng mga local disaster committees sa mga lugar na ito.

    Sa isang ulat sa BATAS INTERNET TV ni Ben Serrano ng Philippine News Agency (PNA), lumilitaw na ang mga apektado ay ang Barobo, Tago, Carmen, San Miguel at Tandag, sa Surigao del Sur, at Malimono, surfing capital General Luna, Placer, Socorro at Surigao City sa Surigao del Norte, at iniulat nila ang kanilang delikadong kalagayan sa isang pulong sa Philippine Gateway Hotel and Convention Center sa Surigao City noong Martes, Disyembre 14, 2010.

    Ano ang masasabi ko? Wala, maliban marahil na ulitin ko, minsan pa: ang climate change at global warming, at ang mga ulan, baha at malalakas na hangin ay mga natural na trahedyang ibinabala ng Diyos sa Deuteronomio 28:15 at 22-24, at Mateo 7:24-27 ng Bibliya, laban sa mga hindi na nagbabasa at sumusunod sa Kanyang mga utos.

Kung nais nating labanan ng epektibo at madalian ang mga kalamidad na ito, kailangan na nating magbasa ng Bibliya ngayon na, hindi bukas, at umpisahang sundin ang mga nakasulat doon. Kung hindi, lahat tayo ay mapupuksa.

                    -ooo-

    PAGDALA SA BATANG JESUS SA TEMPLO: Ang ikaapat na Misteryo sa Tuwa ng Banal na Rosario ng mga debotong Kristiyano Romano Katoliko sa buong mundo ay ukol sa tinatawag na pagdala sa batang si Jesus sa Templo. Ang kuwentong ito ay makikita sa Lucas 2:21 hanggang 40 ng Bibliya.
    Sa unang tingin, ang kuwento ng kung papaano dinala si Jesus sa Templo ay tumutukoy lamang sa ginawang “paglinis” sa Kanya ayon sa batas ni Moses, pero kung susuriing mabuti, makikita nating ang kuwentong ito ay isang bahagi ng Bibliya na muling kumukumpirma kung sino si Jesus at ano ang Kanyang nakatakdang gagawin.
    Makikita natin ang dalawang tao sa kuwentong ito, isang lalaki (Simeon ang pangalan, isang matuwid at debotong tao) at isang babae (ang propetang si Ana, na na noon ay 84 anyos na), na nagpapatunay na si Jesus ang siyang magtataas at magpapabagsak ng marami sa Israel, at siyang magliligtas sa mga tao ng Diyos.
                    -ooo-

SINA SIMEON AT ANNA SA BUHAY NI JESUS: Sa pagkakita niya kay Jesus sa Templo, ibinunyag ni Simeon na nagkaroon ng mensahe ng Diyos sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang niya nakikita ang Kristo. Noong makita niya si Kristo, sinabi ni Simeon na nakahanda na siyang mamatay.

    Sa kabilang dako, si Anna naman ay nabiyuda pagkatapos lamang ng pitong taong pagsasama nila ng kanyang asawa, at hanggang sa siya ay naging 84 anyos, itinalaga na niya ang sarili sa pagsamba, pag-aayuno at pagdarasal sa Templo.
Noong makita ni Anna si Jesus, nagsalita siya sa lahat na umaasa sa kaligtasan ng Israel.
                    -ooo-

CELLPHONE AT EMAIL NI ATTY. BATAS: Dahil sa mga hiling, naririto po ang aking mga cellphone numbers: 0922 833 43 96 at 0917 984 24 68. Email: batasmaurico@yahoo.com.


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.