BY ATTY. BATAS MAURICIO

TRILLANES RIGHT IN RENOUNCING COUPS: Sen. Antonio Trillanes IV is right in renouncing coups or rebellions in fighting graft and corruption and other anomalies in government, for the Bible, in its Romans 13:1-2, prohibits fighting the authorities, who, the Bible says, were established by God. Carry on, Mr. Senator, do your job under the guidance of God, and you will surely do more for country and people.

                    -ooo-

    DOUBLE PAY TO WHIP UP A STORM: Whoever advised President Aquino to double the combat pay of military men and officers surely wanted other government employees who cannot receive similar bigger benefits to become angry with him who, I am sure, will now be deluged with demands for bigger pay that cannot be similarly accommodated by the government’s budget at this time.

                    -ooo-

    PCSO MUST CUT ADVERTISING BUDGET BY 100%: Cutting even by 50% the budget for advertising of the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) will not mean anything, because there is still the remaining 50% to be rationed to different media organizations, upon the whims and caprices of PCSO officials. I say the agency should totally cut its advertising budget and give the money instead to the poor, who are still many in our midst.

                    -ooo-

WEDDING AT CANA, AND MARY’S ROLE AS MEDIATOR BETWEEN MAN AND JESUS: The Bible’s account of the wedding in Cana, where Jesus turned the water into wine as narrated in John 2:1-11, now forms part of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians as its Second Luminous Mystery (or Second Mystery of Light).

    Among many Christian believers, this part of the life of Jesus is often unknown or is little heard of, although it should occupy a place of importance because, as the Bible itself in John 2:11says: “This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana, in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him.”

    Being the very first miracle of Jesus, it is significant to note that the Bible appears to have portrayed Him as a little hesitant in performing it, considering His refusal to do anything when Mary, His mother, first approached Him when wine had run out during the wedding banquet. Jesus told Mary: “Dear woman, why do you involve me? My time has not yet come.”

                    -ooo-

    MARY, THE MEDIATRIX BETWEEN MAN AND JESUS: But it was only because of Mary’s persistence---she told the servants, “do as He says” even when she was already rebuffed by her Son---that Jesus relented and, as the Bible itself emphasizes, this became His first ever recorded miracle, the very first revelation of His glory.

    If anything at all, therefore, this wedding totally justifies the Roman Catholic Christians’ giving of importance to Mary and calling her, among others, as the “mediatrix of all grace”.

Indeed, it is conceded that the only mediator between God and man is Jesus Christ. But, as shown by the wedding at Cana and the turning of the water into wine, Mary is the most effective mediator between Jesus and man.

                -ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0922 833 43 96 or 0917 984 24 68, or email me at batasmauricio@yahoo.com.


----

Trillanes: ok na walang kudeta


    TAMA SI TRILLANES NA TIGILAN NA ANG KUDETA: Tama si Sen. Antonio Trillanes IV sa pag-ayaw na niyang mag-kudeta o mag-rebelyon upang labanan ang korapsiyon at iba pang katiwalian sa gobyerno sapagkat ipinagbabawal ng Bibliya, sa kanyang Roma 13:1-2, ang paglaban sa mga autoridad na, ayon sa Bibliya, ay Diyos ang nagtakda. Ituloy po ninyo, G. Senador, ang pagsunod sa Diyos at mas madami pa kayong magagawa.

                    -ooo-

    GULO ANG DULOT NG DOUBLE PAY SA MILITAR: Sinuman ang nagpayo sa Pangulong Aquino na doblehin ang combat pay ng mga sundalo at opisyales ng militar na nasa giyera ay nagnanais lamang na magalit sa Pangulo ang iba pang mga opisyales at empleyado naman ng gobyerno na sa ngayon ay siguradong hihingi din ng dagdag na sahod, pero hindi naman mabibigyan dahil sa liit ng budget ng pamahalaan.

                    -ooo-

    PCSO, DAPAT HUWAG NG GUMASTOS PARA SA ADVERTISING: Walang buting idudulot kahit binawasan na ng 50% ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang gastusin nito sa advertising, kasi mayroon pa namang 50% na ipamumudmod ito ayon sa kanyang pansariling kagustuhan para sa mga media organizations.  Ang akin, huwag na lang gumastos ni kusing ang PCSO para sa advertising, at ibigay na lamang ang pera ng buo sa mga mahihirap na marami pa din hanggang sa ngayon.

                    -ooo-

SI MARIA AT ANG KASALAN SA CANAAN: Ang kuwento ng Bibliya ukol sa kasalan sa Canaan, kung saan ginawa ni Jesus na alak ang tubig kagaya ng isinasalarawan ng Juan 2:1-11, ay kasama na ngayon bilang Ikalawang Misterio sa Ilaw ng Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko.

    Sa maraming mananampalatayang Kristiyano, ang bahaging ito ng buhay ni Jesus ay kadalasang hindi nila nalalaman bagamat kailangang malaman nila ito sapagkat, katulad ng sabi ng Bibliya sa Juan 2:11: “Ito ang unang milagro ni Jesus na ginawa niya sa Canaan, sa Galilea. Dito inilabas Niya ang Kanyang kaluwalhatian, at dahil dito ay naniwala ang mga disipulo sa Kanya.”

    Sa unang milagrong ito ni Jesus, magandang tandaan ng lahat na isinasalarawan ng Bibliya ang pagiging bantulot ni Kristo na gampanan ito, lalo’t ipinakita sa kuwento ang pagtutol Niya na kumilos noong una siyang lapitan ni Maria, ang Kanyang ina.

                    -ooo-

    MARIA, TAGAPAMAGITAN SA TAO AT KAY JESUS: Subalit dahil sa hindi nawalan ng pag-asa si Maria---sinabihan niya ang mga katulong na gawin nila ang ipagagawa ni Jesus sa kanila kahit tinanggihan na siya noong una---kitang-kita na nagbago ng isip si Jesus at ginawa niyang alak ang tubig, bilang Kanyang naitalang unang milagro.

    Batay dito, makikita nating may batayan ang paniniwala ng mga Kristiyanong Romano Katoliko na si Maria ay “tagapamagitan ng grasya.”

    Tunay nga na batay sa Bibliya, si Jesus ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Pero katulad ng ipinapakita naman ng kasalan sa Canaan na kung saan ang tubig ay ginawang alak, si Maria ang pinakaepektibong tagapamagitan kay Jesus at ng tao.

                    -ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawagan po ako sa 0922 833 43 96, o 0917 984 24 68, o paki email po ako sa batasmauricio@yahoo.com.

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.