BY ATTY. BATAS MAURICIO

LET US READ THE BIBLE FOR TUGUEGARAO VICTIMS: Before the fingerpointing, I enjoin everyone to please pray first and foremost for the souls of those who perished in the Tuguegarao City December 19, 2010 fire that killed 15 people, so God will forgive their sins, bless their souls, and accept them to heaven, for even if they have died, we can still pray for them, and read to them Bible verses.

    This is what 1 Peter 4:6 of the Holy Bible says: “…For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit…”

    The truth is that even the Lord Jesus preached to the dead: “…After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits—to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built…” (1 Peter 3:19-20, the Holy Bible).

                    -ooo-

FINDING OF THE CHILD JESUS AT THE TEMPLE: The fifth and the last Joyful Mystery of the Holy Rosary, called “finding of the Child Jesus at the Temple”, depicts the joy of the greatly-bothered Joseph and Mary upon finding the boy Jesus, then aged 12 years old, at the Temple in Jerusalem.
    Basically, Jesus was left behind by his parents who, not knowing that Jesus stayed behind in Jerusalem, proceeded to return home after their family attended the Feast of the Passover (an annual Jewish holiday that seeks to remind the Jews of how God freed them from their slavery in Egypt).
    Realizing that Jesus was not with them while they were returning home, Joseph and Mary spent three days going back to Jerusalem and searching for Him.
                    -ooo-
    DIVINITY OF JESUS EVEN WHEN HE WAS A BOY: Found in Luke 2:41 to 51 of the Bible, the account of this event in Jesus’ life shows once more the divinity of Jesus, and His having been in possession of a great amount of learning over and beyond what a boy of His age would normally have.
    “Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers,” the Bible says, in effect confirming Jesus was not an ordinary man.
    And when He told Joseph and Mary that they should not be searching for Him because He had to be in His Father’s house, it was a reaffirmation of His status as the Son of God, something that was already announced earlier by Gabriel, the angel who walks in the presence of God (Luke 1:35).

                      -ooo-
    REACTIONS? NEED FREE ADVISE? Call me at 0922 833 43 96 or 0917 984 24 68, or email me at batasmauricio@yahoo.com.


----


Tuguegarao victims: basahan ng Bibliya


    BASAHAN NG BIBLIYA ANG MGA TUGUEGARAO VICTIMS: Bago ang sisihan, hinihingi ko sa lahat na ipanalangin muna natin ang mga kaluluwa ng labinlimang  namatay sa sunog sa Tuguegarao City noong Disyembre 19, 2010, upang patawarin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan, pagpalain ang kanilang mga kaluluwa at tanggapin sila sa langit, sapagkat kahit patay na sila, maaari pa natin silang ipagdasal at basahan ng Bibliya.

    Ito ang sinasabi ng 1 Pedro 4:6 ng Bibliya: “…Sapagkat ito ang dahilan na ang Ebanghelyo ay ipinangaral kahit sa mga ngayon ay patay na, upang bagamat sila ay hahatulan ayon sa mga alituntunin ng tao ukol sa kanilang mga katawan, mabubuhay naman sila ayon sa Diyos sa kanilang mga espiritu…”

    Ang totoo, maging ang Panginoong Jesus ay nangaral kahit sa mga patay na: “…Matapos siyang mabuhay muli, nagtungo Siya at nagpahayag sa mga nakakulong na mga kaluluwa---sa mga naghimagsik noong matagal ng panahon, habang matiyagang naghintay ang Diyos sa panahon ni Noe habang ginagawa ang arko…” (1 Pedro 3:19-20, Bibliya).

                    -ooo-

PAGKAKATAGPO SA BATANG JESUS SA TEMPLO: Ang panglima at panghuling Misteryo sa Tuwa sa Banal na Rosaryo ng mga Romano Katoliko, ang “pagkakatagpo sa batang Jesus sa Templo”, ay nagsasalarawan ng matinding tuwa ng mga namomroblemang Joseph at Mary matapos nilang matagpuan si Jesus, na noon ay 12 anyos pa lamang, sa Templo ng Jerusalem.
    Naiwanan nina Joseph at Mary si Jesus noong sila ay papauwi na, matapos nilang dumalo sa Pista ng Paskuwa sa Jerusalem.
Noong makita ng dalawa na hindi nila kasama si Jesus sa pag-uwi, bumalik sila sa Jerusalem at sa loob ng tatlong araw ay hinanap nila ito.
                -ooo-
    PAGIGING DIYOS NI JESUS, KAHIT SIYA AY BATA PA: Ang kuwentong ito, na makikita sa Lucas 2:41 hanggang 51 ng Bibliya, ay minsan pang nagpapatunay sa katayuang maka-langit ni Jesus at ng pagkakaroon niya ng kaalamang hindi nakamtan kailanman ng ibang mga batang katulad ng kanyang edad.
    “Ang lahat ng nakarinig sa Kanya ay namangha sa kanyang malalim na karunungan,” ayon sa Bibliya.
    At ng sinabihan niya sina Joseph at Mary na hindi nila Siya dapat hinahanap sapagkat kailangang manahan siya sa bahay ng Kanyang Ama, iyon ay isang muling pagpapatunay ng Kanyang estado bilang Anak ng Diyos, na nauna ng ipinahayag ng anghel na si Gabriel (Lucas 1:35).

                           -ooo-
    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tumawag po sa 0922 833 43 96 o 0917 984 24 68, o padalhan ako ng email sa batasmauricio@yahoo.com.

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.