BY ATTY. BATAS MAURICIO

WOW: WORLD DEBATE OLYMPICS TO BE HELD IN PHL: Here’s good news for intellectuals and for tourism as well: the World Universities Debate Championship, considered as the Olympics of debating, will be held in the Philippines on December 27, 2011 to January 4, 2012, to coincide with the centennial celebrations of the De La Salle University, the host of the event.

    An Internet dispatch by Patrick Pantaleon quoting a message by Dino De Leon, convenor of De La Salle Worlds, and Fr. Gabriel Romeo Ferriols Pavico, project coordinator De La Salle Worlds 2012, says more than 400 teams from 70 nations will come to participate in the debate championship, considered as one of the largest academic gatherings in the world.

Interested parties may email dinorm58@yahoo.com and patrickdpantaleon_2005@yahoo.com  or call 0917 592 5592 or 524 4611 local 376 for details more details.                

                -ooo-

CONGRATS OGIE AND REGINE: Congratulations to singers-performers Ogie Alcasid and Regine Velasquez (a neighbor of mine at a row of townhouses in Diliman, Quezon City when she was not super-rich yet) who got married in Batangas last Wednesday, December 22, 2010. Our unsolicited advice: put God in your marriage so it will not go the way of most show business marriages.

Remember how Genesis 2:24 of the Holy Bible describes marriage: “That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh…”

                    -ooo-
 
    PROCLAMATION OF THE KINGDOM OF GOD: “Proclamation of the Kingdom of God” is the third mystery in the Mysteries of Light, or Luminous Mysteries, of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians, and an account of it is found in Matthew 4:17, Mark 1:14 and Luke 4:15 of the Bible.
    In Matthew 4:17, the story is told that when Jesus heard that John the Baptist had been put in prison, He returned to Galilee, and then lived in Capernaum, by the lake in Zebulun and Naphtali, to fulfill what the prophet Isaiah said
    “From that on, Jesus began to preach,” the same Biblical verse says, and what Jesus started to preach was this: “Repent, for the kingdom of heaven is near.
    In Mark 1:14, an almost identical account is found, thus: “After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. `The time has come’, he said. `The kingdom of God is near. Repent and believe the good news.’”
                    -ooo-
    REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 and 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

----

Wow: world debate olympics sa Pinas


    WOW: WORLD DEBATE OLYMPICS GAGANAPIN SA PHL: Eto po ang isang mabuting balita para sa ating lahat: ang World Universities Debate Championship, na siyang Olympics ng mga paligsahan sa debate, ay gaganapin sa Pilipinas mula Disyembre 27, 2011 hanggang Enero 4, 2012, kaalinsabay ng ika-isandaang taong selebrasyon ng De La Salle University, ang host sa kampeonato.

    Ayon sa isang kalatas sa Internet ni Patrick Pantaleon na galing naman kina Dino de Leon, convenor ng De La Salle Worlds, at Fr. Gabriel Romeo Ferriols Pavico, project coordinator ng De La Salle Worlds 2012, mahigit 400 grupo mula sa 70 bansa ang darating at lalahok sa debate championship, na itinuturing na isa sa pinakamalaking pagsasama ng mga nasa akademiya sa mundo.

Ang mga interesado ay maaaring mag-email sa dinorm58@yahoo.com at  patrickdpantaleon_2005@yahoo.com  o tumawag sa 0917 592 5592 o 524 4611 local 376.                

                -ooo-

CONGRATS OGIE AT REGINE: Pagbati po sa mga artistang sina Ogie Alcasid at Regine Velasquez (na dati ay kapitbahay ko sa isa mga townhouses sa Diliman, Quezon City noong hindi pa siya napakayaman), sa kanilang kasal sa Batangas noong Miyerkules, Disyembre 22, 2010. Ang ating payo: itampok ang Diyos sa pagiging mag-asawa nila, upang hindi ito matulad sa ibang mga kasalan sa showbiz.

Huwag kalilimutan ang sinabi ng Genesis 2:24 ng Bibliya ukol sa kasal: “Ito ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa na lamang…”

                    -ooo-
 
PAGPAPAHAYAG NG KAHARIAN NG DIYOS: “Ang Pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos” ang siyang pangatlong misterio sa Misterio sa Ilaw ng Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko, at ang kuwento nito ay matatagpuan sa Mateo 4:17, Marcos 1:14 at Lucas 4:15 ng Bibliya.
    Sa Mateo 4:17, makikita natin ang kuwento ni Jesus, matapos niyang madinig na ikinulong si Juan Bautista, na nagtungo sa Galilea, tumira sa Capernaum sa tabi ng lawa sa Zebulun at Naphtali, upang maganap ang sinabi ng Propeta Isaias.
    “Mula noon, nag-umpisang magpahayag at magturo si Jesus,” dagdag pa ng bahaging ito ng Bibliya, at ang inumpisahang ipahayag at ituro ni Jesus ay ito: “Magsisi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na.”
    Sa Marcos 1:14 naman, ganito ang nakasulat: “Matapos na makulong si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea, at nagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. `Dumating na ang oras’, sabi Niya. `Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi at maniwala sa mabuting balita.’”

                    -ooo-
    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po sa 0917 984 24 68 at 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.

-000-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.