BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.”  (Philippians 4:8, the Holy Bible).

                    -ooo-

    YOUNG NOYNOY’S DOCTORS IN 1987, PART II: Here is the second part of an email I received from Dr. Alex Abelardo S. Fider, the orthopedic surgeon who formed the triad of doctors that operated on President Noynoy Aquino after he was ambushed during the 1987 military uprising against President Corazon Aquino’s government:

“I still clearly remember and cherish as part of the family's honor and as a Sigma Rhoan, `seekers of the right’, that very early on that fateful morning, my `pocketbell’ rang and a voice identifying himself as an aide of Col. Voltaire Gazmin ordered me to go to the PSG Hospital.

“I was to assist Major Merlin Cipriano, much respected general surgeon of the FEU Hospital, in treating Noynoy Aquino who was ambushed, with his 6 security details killed. I was informed by Dr. Cipriano that Noynoy sustained neck, shoulder and body gunshot wounds...

“I asked permission from Dr. Cipriano and Col. Gazmin's aide to bring on board Dr. Tony Acosta, one of the best spinal surgeons, to assist also…

                -ooo-

SAVING THE FUTURE PRESIDENT: “Noynoy had to be operated on, gunshot wounds needed to be debrided, and bullet fragments needed to be extracted safely. Time was of the essence to prevent infection and prevent further bleeding.

“The Commanding Officer (CO) of the Presidential Security Hospital, Lt. Col. Almoneda (now retired Colonel) then was out of town... At that time, the full staff of the PSG Hospital were out also. So, Major Cipriano as the acting CO assumed responsibility and we did what we needed to do.

“At that time also, we had no trusted military anesthesiologist, so we had to sedate Noynoy Aquino then and accomplished our mission of saving the future president.

“As expected, with the high caliber of doctors then: Major Merlin Cipriano, general surgeon; Captain Antonio Acosta, Jr., spinal surgeon; and Captain Alex Abelardo S. Fider, orthopedic surgeon, Noynoy Aquino recovered well, and became the President of the Republic of the Philippines….”

                -ooo-

DR. FIDER’S PHOTOS: Dr. Fider sent me some photos to back up his claim, and to our readers interested to see them, they are now posted at www.batasmedia.com. Log on at www.batasmedia.com and view these pictures. Thanks.


-ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

----


Duktor ng batang Noynoy noong 1987, Part II    INSPIRASYON SA BUHAY: “…Panghuli, mga kapatid, anuman ang totoo, anuman ang dakila, anuman ang tama, anuman ang dalisay, anuman ang maganda, anuman ang kahanga-hanga---kung mayroon mang bukod-tangi at karapat-dapat ng papuri---ito ang mga bagay na dapat nating pinag-uukulan ng pansin…” (Filipos 4:8, Bibliya).

                    -ooo-

    DUKTOR NG BATANG NOYNOY NOONG 1987, PART II: Naririto po ang ikalawang bahagi ng isang email na tinanggap ko mula kay Dr. Alex Abelardo S. Fider, ang orthopedic surgeon na kasama sa tatlong manggagamot na umopera kay Pangulong Noynoy Aquino matapos itong ma-ambush noong kudeta ng militar noong 1987 laban kay Pangulong Corazon Aquino:

“Malinaw na naaalala ko pa, at itinuturing na bahagi na ng karangalan ng aking pamilya at bilang isang Sigma Rhoan (“seekers of the right”), na noong umagang iyon, tumunog ang aking `pocketbell’ at ako ay inutusan ng isang tauhan ni Col. Voltaire Gazmin na magtungo sa PSG Hospital.

“Inatasan akong tumulong kay Major Merlin Cipriano, isang iginagalang na general surgeon ng FEU Hospital, upang gamutin si Noynoy Aquino na inambush, kasama ang kanyang anim na security detail na namatay lahat.

“Hiniling ko kay Dr. Cipriano at sa tauhan ni Col. Gazmin na isama din namin sa grupo ng mga gagamot kay Noynoy si Dr. Tony Acosta, isa sa mga pinakamahusay na spinal surgeons.

                -ooo-

PAGLILIGTAS SA MAGIGING PANGULO: “Kailangang maoperahan si Noynoy, ang mga sugat niyang dala ng mga bala ay kailangang malinis at ang mga bala sa kanyang katawan ay dapat maalis. Kailangan ng mabilisang pagkilos upang alisin ang impeksiyon at pagdugo.

“Kaya lamang, ang Commanding Officer (CO) ng PSG Hospital, si Lt. Col. Almoneda, ay wala noon at nasa ibang bayan. Ganundin, ang buong staff ng PSG Hospital ay wala, at mayroon ding ibang tinutulungan. Kaya, tumayong CO si Major Cipriano, at ginawa namin ang aming dapat gawin.

“Noong panahong iyon, wala din kaming mapagkatiwalaang military anesthesiologis, kaya kinailangan naming patulugin muna si Noynoy, at doon pa lamang namin ginawa ang pagliligtas sa buhay ng magiging pangulo.

“Tulad naman ng inaasahan, sa tulong mga de-kalibreng mga duktor---Major Merlin Cipriano, general surgeon; Captain Antonio Acosta Jr., spinal surgeon; at Captain Alex Abelardo S. Fider, orthopedic surgeon, gumaling si Noynoy Aquino at naging pangulo ng Republika ng Pilipinas…”

                -ooo-

MGA LARAWAN NI DR. FIDER: Nagpadala si Dr. Fider ng mga larawang magpapatunay ng kanyang partisipasyon sa pangyayaring ito, at ang mga ito ay nakalagay na sa Internet website, www.batasmedia.com. Kung nais po ninyong makita ang mga ito, mag-log on po kayo sa www.batasmedia.com.

-ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tumawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.